Okładka - kwartalnik mining machines. Pierwszy kawartał 2020.Okładka - kwartalnik mining machines. Pierwszy kawartał 2020.

p. 2-8

One of the areas of activity of the KOMAG Institute of Mining Technology is related to broadly understood ensuring of technical safety. This activity is carried out by the Division of Attestation Tests, Certifying Body, which by carrying out numerous processes of certification, conformity assessments, issuing opinions and expert opinions, contributes to maintaining and increasing the level of technical safety associated with the use of products, mainly machinery and equipment. This article reviews the activities of the Certifying Body, its competences and authorizations and presents how such activities influence technical safety.

Keywords: technical safety, machinery, conformity assessment, certification, directives, placing of products on the market

Jednym z obszarów działalności Instytutu Techniki Górniczej KOMAG jest działalność związana z szeroko rozumianym zapewnieniem bezpieczeństwa technicznego. Działalność tę w Instytucie realizuje Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca, który prowadząc liczne procesy certyfikacji, oceny zgodności, wydawania opinii i ekspertyz przyczynia się do utrzymania i podnoszenia poziomu bezpieczeństwa technicznego związanego ze stosowaniem wyrobów, głównie maszyn i urządzeń. W niniejszym artykule dokonano przeglądu działalności jednostki certyfikującej, posiadanych kompetencji i uprawnień oraz omówiono w jaki sposób taka działalność kształtuje bezpieczeństwo techniczne.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo techniczne, maszyny, ocena zgodności, certyfikacja, dyrektywy, wprowadzanie wyrobów do obrotu

Małgorzata Malec
KOMAG Institute of Mining Technology

Innovative Mining Techniques and Technologies – Review of Selected
KOMTECH-IMTech 2019 Conference Proceedings – Part 1


p. 9-17

The subject-matter of selected papers, presented at the 20th Jubilee Scientific and Technical Conference KOMTECH-IMTech 2019, are discussed in the article. Special attention is paid to the role of coal in the world and the EU countries. Some information about Mine 4.0 against the characteristic features of Industry 4.0 is given. The article is ended with general conclusions.

Part 1 presents the role of coal in the global economy with special attention being paid to the global energy demand, hard coal production rates, changes in coal demand as well as changes of electric energy sources over the years 2011-2018. A contribution of the KOMAG Institute to development of the Polish mining industry in independent Poland is discussed.

Keywords: mining, hard coal, mining machines, development

W artykule została przedstawiona tematyka wybranych referatów wygłoszonych podczas 20 Jubileuszowej Konferencji Naukowo-Technicznej KOMTECH-IMtech. Szczególną uwagę zwrócono na rolę węgla na świecie oraz w krajach UE. Opisano wkład KOMAG-u w rozwój polskiego górnictwa w niepodległej Polsce. Podano informacje na temat kopalni 4.0 na bazie charakterystycznych cech Przemysłu 4.0. Artykuł został zakończony ogólnymi wnioskami. Część 1 przedstawia znaczenie węgla w światowej gospodarce ze szczególnym uwzględnieniem zapotrzebowania na energię , wielkości produkcji węgla kamiennego, zmian w popycie na węgiel oraz zmian źródeł energii w latach 2011-2018. Omówiono wkład Instytutu KOMAG w rozwój polskiego górnictwa w niepodległej Polsce.

Słowa kluczowe: górnictwo, węgiel kamienny, maszyny górnicze, rozwój

Horst Gondek, Jiří Pokorný
Vysoká škola báňská – TU Ostrava, Česká republika

Daniel Boháč
DvB-AF,s.r.o., Česká republika

Jiří Kolman
Severočeské doly, a.s. Doly Bílina, Česká republika

A new design solution for reducing the impact of transported rock on belt conveyors in mining


p. 18-25

As we are increasingly focusing on the economy of mining, researchers are constantly trying to find new technologies to improve existing machines to be more efficient and less perishable. Such actions allow mining companies to save money in all of the mining processes. The authors focused on the transport of materials and how to improve it. The most frequent problems in this matter are caused by the destruction of conveyor belts. The cost of repairs is estimated at about half a billion crowns in the Czech Republic. That is why engineers are working on reduction of the rock impact force on the conveyor belt. The paper deals with the issue of reducing the passage of conveyor belts by proposing a new solution to the impact stand, which will considerably reduce the number of conveyor belt breaks.

Keywords: belt conveyor, conveyor belt, impact stool, impact stool dynamics, damping coefficient

Zwracając uwagę na ekonomikę wydobycia, nieustannie trwają badania poszukujące nowych technologii ulepszających istniejące maszyny i urządzenia, by były one bardziej wydajne i mniej wadliwe. Takie działania pozwalają firmom górniczym oszczędzać pieniądze we wszystkich procesach wydobywczych. Autorzy skupili się na transporcie materiałów i tym, jak go poprawić. Najczęstsze problemy w tej kwestii są spowodowane zniszczeniem taśm przenośnikowych. W Czechach koszt napraw szacowany jest na około pół miliarda koron rocznie. Dlatego inżynierowie pracują nad zmniejszeniem siły uderzenia skały w taśmę przenośnika. W artykule poruszono kwestię zmniejszenia awaryjności taśm przenośnikowych w miejscu przesypu, proponując nowe rozwiązanie stołu udarowego pochłaniającego energię uderzenia, który znacznie zmniejszy liczbę zerwań taśmy przenośnikowej.

Słowa kluczowe: przenośnik taśmowy, taśma przenośnika, stół impaktowy, stół uderzeniowy, współczynnik tłumienia

Marek Jaszczuk, Józef Markowicz,
Silesian University of Technology, Faculty of Mining, Safety Engineering and Industrial Automation,

Stanisław Szweda
KOMAG Institute of Mining Technology

Analysis of effort of lifting eye fixation in the tilt cylinder in the powered roof support’s gob shield


p. 26-34

Cases of damage to the lifting eye fixation in the tilt cylinder of a gob shield during operation of powered roof support is discussed. Using the FEM model of the gob shield, the lifting eyestrain was assessed, both in conditions of the discussed longwall panel as well as in the most adverse load. The probable cause of the damage has been determined as well as a suggestion to modify the design of lifting eye fixation in the tilt cylinder is analysed.

Keywords: gob shield, damage, FEM (Finite Element Method) model

Omówiono przypadki uszkodzenia mocowania ucha podpory stropnicy w osłonie odzawałowej, powstałe w trakcie użytkowania sekcji. Korzystając z modelu MES osłony oceniono wytężenie ucha, zarówno w warunkach rozpatrywanego wyrobiska ścianowego, jak również przy najbardziej niekorzystnym przypadku obciążenia. Określono przypuszczalną przyczynę powstałych uszkodzeń oraz przeanalizowano propozycję modyfikacji postaci konstrukcyjnej mocowania ucha podpory stropnicy.

Słowa kluczowe: osłona odzawałowa, uszkodzenie, model MES (Metoda Elementu Skończonego)

Marek Szyguła, Krzysztof Mazurek
KOMAG Institute of Mining Technology

Mechanization of reinforcing gate supports in the zone of longwall inlet


p. 35-45

Known and used methods of reinforcing the load-bearing capacity of gates in the zone of crossing between longwall and gate are presented in the article. Characteristic features of equipment (special support unit), used in this zone are discussed. A new design of a special support, eliminating basic disadvantages of present solutions, are proposed.

Keywords: mining, gate, gate support, crossing between longwall and gate, powered roof support

W artykule przestawiono znane i stosowane sposoby wzmacniania nośności obudowy chodników przyścianowych w strefie skrzyżowania ściany z chodnikiem. Omówiono charakterystyczne cechy urządzeń (sekcji obudowy specjalnej) stosowanych w tym rejonie. Zaproponowano nową konstrukcję obudowy specjalnej eliminującą podstawowe wady dotychczasowych rozwiązań.

Słowa kluczowe: górnictwo, chodnik przyścianowy, obudowa chodnika, skrzyżowanie ściany z chodnikiem, podciąg, obudowa zmechanizowana

Piotr Matusiak, Daniel Kowol
KOMAG Institute of Mining Technology

Use of state-of-the-art jigs of KOMAG type for a beneficiation of coking coal


p.46-55

The present beneficiation technology, used in the Mechanical Coal Preparation Plant at the Budryk Mine is assessed in the article. A description and a schematic diagram of the beneficiation node before its modernization are inserted. The industrial test results of pulsatory, medium-size-grain jigs are presented. The modernization scope of the jig node with use of new pulsatory jigs of KOMAG type is described and a new technological scheme is discussed. The effects of implementing new beneficiation systems in the modernized plant are given.

Keywords: coal mining, mechanical processing, pulsatory jig, jig beneficiation node

W artykule oceniono dotychczasową technologię wzbogacania stosowaną w zakładzie przeróbki mechanicznej węgla w KWK „Budryk”. Zamieszczono opis i schemat osadzarkowego węzła wzbogacania przed jego modernizacją. Przedstawiono wyniki przemysłowych badań osadzarek pulsacyjnych średnioziarnowych. Omówiono zakres modernizacji węzła osadzarkowego z zastosowaniem nowych osadzarek pulsacyjnych typu KOMAG, przedstawiono nowy schemat technologiczny. Omówiono efekty wdrożenia nowych systemów wzbogacania w zmodernizowanym zakładzie.

Słowa kluczowe: górnictwo, przeróbka mechaniczna, osadzarka pulsacyjna, węzeł wzbogacania osadzarkowego

Krzysztof Nieśpiałowski
KOMAG Institute of Mining Technology

Tests of Reversion Filter of KOMAG Design


p. 56-62

In technological systems of many industry branches including the hard coal mining industry, water indispensable for washing, transport of materials, cooling or driving and controlling an operation of equipment, is used. Quality parameters of water have a direct impact on life of the equipment supplied with it. In many cases they have a decisive impact on a technological process. Water quality can be increased by a correct filtration with use of filters operating in a continuous way (without operators), which are subject to verification tests as regards their functionality and operational safety before their delivery to a customer.

Keywords: hydraulic liquid, filter, reversion filter, test

W ciągach technologicznych wielu gałęzi przemysłu, w tym w górnictwie węgla kamiennego, wykorzystuję się wodę, niezbędną do płukania, transportu materiałów, chłodzenia czy napędu i sterowania pracą urządzeń. Parametry jakościowe wody przekładają się bezpośrednio na żywotność zasilanych przez nią urządzeń. Niejednokrotnie mają decydujący wpływ na proces technologiczny. Jakość wody może być podniesiona poprzez właściwą filtrację, z zastosowaniem filtrów pracujących w sposób ciągły (bezobsługowy), które przed dostarczeniem do klienta poddawane są badaniom weryfikującym pod względem funkcjonalności i bezpieczeństwa pracy.

Słowa kluczowe: ciecz hydrauliczna, filtr, filtr rewersyjny, badanie