Zgłoszenie wyrobu do certyfikacji odbywa się wg następujących zasad:

 • zgłoszenie wyrobu do certyfikacji powinno być dokonane na formularzu wniosku udostępnianym przez Jednostkę certyfikującą lub pismem zlecającym,
 • wniosek lub pismo zlecające powinno być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wnioskodawcy,
 • wniosek lub pismo zlecające może dotyczyć jednego wyrobu lub grupy wyrobów (typoszeregu), objętych zakresem akredytacji udzielonej Instytutowi Techniki Górniczej KOMAG, Zakładowi Badań Atestacyjnych Jednostce Certyfikującej przez Polskie Centrum Akredytacji, i może być zgłoszony tylko przez jednego Klienta,
 • do wniosku lub pisma zlecającego powinna być dołączona dokumentacja techniczna, obejmująca:
 • dokumentację konstrukcyjną, w tym m.in. ogólny opis wyrobu, rysunek zestawieniowy, rysunki szczegółowe, wykaz zastosowanych norm, wyniki badań (prób), wyniki obliczeń, instrukcję, deklarację zgodności,
 • dokumenty wskazane przez Jednostkę certyfikującą lub wymienione w dokumentach odniesienia, jeśli zachodzi taka potrzeba, w tym m.in. opis metod/środków zastosowanych dla wyeliminowania zagrożeń związanych ze stosowaniem wyrobu,
 • certyfikat systemu zarządzania jakością lub opis środków podjętych dla zapewnienia powtarzalności produkcji seryjnej (dotyczy programów certyfikacji typu 3 i 5 wg PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01),

Wniosek lub jego załączniki powinny zawierać:

 • wnioskowany zakres certyfikacji, typ programu certyfikacji,
 • zgodę Klienta na spełnienie wymagań certyfikacyjnych oraz dostarczenie wszelkich informacji niezbędnych do oceny wyrobów, które mają być certyfikowane,
 • oznaczenie Klienta ubiegającego się o wydanie certyfikatu,
 • rodzaj organizacji, nazwę, adres i status prawny,
 • jednoznaczne określenie wyrobów, które będą certyfikowane (dane identyfikujące każdy wyrób), i norm, na zgodność z którymi każdy wyrób ma być certyfikowany, jeśli są one znane Klientowi,
 • oznaczenie producenta, jego dane adresowe,
 • datę i miejsce wypełnienia wniosku/sformułowania pisma zlecającego.

Dodatkowych informacji w zakresie programów certyfikacji udzielą Państwu:
dr inż. Andrzej Figiel tel. (32) 2374604, (32) 2374570
oraz mgr inż. Grzegorz Jeziorowski tel. (32) 23-74-463, e-mail: gjeziorowski@komag.eu