1. BADANIA. PROJEKTOWANIE. KONSTRUOWANIE. WSPOMAGANIE KOMPUTEROWE

 2. MASZYNY DO DRĄŻENIA CHODNIKÓW

  Kombajny chodnikowe; kombajnowe kompleksy chodnikowe.

 3. OBUDOWA CHODNIKOWA

  Obudowa: stalowa; siatkowa; kotwiowa; skrzyżowań; tymczasowa; stojaki indywidualne; obudowa zmechanizowana; kotwiarki; urządzenia do stawiania obudowy.

 4. MASZYNY ŁADUJĄCE

  Ładowarki chwytakowe; czerpakowe – bocznie wysypujące; do pobierki spągu i zasięrzutne; ładowarki łapowe; zgarniakowe.

 5. MASZYNY URABIAJĄCE

  Kombajny; strugi; piły do węgla; młotki; wrębiarki.

 6. URABIANIE. SPOSOBY URABIANIA. NARZĘDZIA URABIAJĄCE

  Urabialność węgli i skał; urabianie: z zawałem; z podsadzką; strzelaniem; wtłaczanie wody; hydrourabianie; noże; koronki; raczki; gryzy.

 7. OBUDOWA ŚCIANOWA

  Obudowa ścianowa zmechanizowana: kasztowa; osłonowa; podporowo-osłonowa; ramowa; wisząca; do ścian podsadzkowych; do spągu piaskowego; obudowa indywidualna.

 8. ZMECHANIZOWANE KOMPLEKSY ŚCIANOWE. WYBIERANIE ŚCIANOWE

  Kompleksy do pokładów grubych, średnich i cienkich oraz stromych. Kompleksy ścianowe kombajnowe; strugowe.

 9. MASZYNY DO EKSPLOATACJI FILAROWEJ I KOMOROWEJ

 10. MASZYNY I URZĄDZENIA DO ODSTAWY UROBKU Z PRZODKÓW EKSPLOATACYJNYCH

  Zgarniaki; przenośniki: zgrzebłowe; taśmowe; podawarki; taśmociągi; inne przenośniki; urządzenia kruszące; przesypy; punkty załadowcze; zbiorniki wyrównawcze; popychaki; urządzenia za- i wyładowcze; urządzenia dodatkowe do przystosowywania przenośników taśmowych do jazdy ludzi.

 11. TRANSPORT KOŁOWY

  Wozy kopalniane szynowe – uniwersalne i specjalne; lokomotywy; trakcja elektryczna; wozy samojezdne; kolejki łańcuchowe; zapory torowe; hamulce torowe.

 12. TRANSPORT HYDRAULICZNY I PNEUMATYCZNY

  Strumienice; iniektory; urządzenia zadające i odbiorcze; rurociągi.

 13. TRANSPORT KOPALNIANY POMOCNICZY

  Koleje podziemne – podwieszone i spągowe; kołowroty; linociągi; palety; kontenery; wózki specjalne.

 14. MASZYNY I URZĄDZENIA DO PODSADZKI

  Materiały podsadzkowe; podsadzka: hydrauliczna, sucha, pneumatyczna – miotana; rurociągi podsadzkowe; transport materiału podsadzkowego; podsadzarki; tamy podsadzkowe.

 15. MASZYNY I URZĄDZENIA POMOCNICZE ORAZ DO ROBÓT POMOCNICZYCH

  Młotki; piły ręczne; przecinaki; zakrętaki; przesuwniki; kliny; popychaki; ciągarki rabunkowe; wciągniki; podciągniki; kołowroty bezpieczeństwa; urządzenia mocujące maszyny lub urządzenia; stojaki; rozpory; maszyny do montażu i demontażu; dźwigi przejezdne.

 16. MASZYNY I URZĄDZENIA DO WIERCENIA

  Wiertarki; wiertnice; wozy wiertnicze; słupy rozporowe; wysięgniki; manipulatory; pompy wiertnicze.

 17. MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRZEWIETRZANIA

  Przewietrzanie i klimatyzacja kopalń; wentylatory; rewersja wentylacji; lutnie; lutniociągi; dmuchawy; urządzenia chłodnicze.

 18. ODWADNIANIE KOPALŃ

  Pompy: do głównego odwadniania; przodkowe; do cieczy silnie zanieczyszczonych; zespoły pompowe.

 19. TRANSPORT PIONOWY

  Maszyny wyciągowe; urządzenia wyciągowe; naczynia wydobywcze; liny wyciągowe; zawiesia; koła linowe; wieże szybowe; urządzenia nadszybi i podszybi – dozowniki, wagi; urządzenia do głębienia szybów.

 20. PRZERÓBKA MECHANICZNA

  Kruszarki; młyny; przesiewacze; flotowniki; odpylacze; osadzarki; stoły koncentracyjne; stoły przebiercze; suszarki; wialniki; wirówki; wzbogacalniki bębnowe; hydrocyklonowe; strumieniowe; z cieczą ciężką.

 21. HYDRAULIKA I PNEUMATYKA

  Pompy hydrauliczne; silniki hydrauliczne; siłowniki hydrauliczne; złącza; rozdzielacze; akumulatory hydrauliczne; dławiki; zawory; uszczelnienia; oleje hydrauliczne; emulsje; napędy pneumatyczne; sprężarki; silniki pneumatyczne; odwadniacze; odoliwiacze; filtry; rozdzielacze; zawory; armatura; uszczelnienia.

 22. OCHRONA ŚRODOWISKA. WYKORZYSTANIE I SKŁADOWANIE ODPADÓW. REKULTYWACJA TERENU

 23. NAPĘDY SPALINOWE MASZYN GÓRNICZYCH

 24. PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH

  Części maszyn; elementy napędów; sterowanie; kontrola wytrzymałości; materiały konstrukcyjne; zużycie materiałów; zużycie energii.

 25. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W GÓRNICTWIE. ERGONOMIA

  BHP; wypadkowość; ochrona przed hałasem i wibracją; ochraniacze, odzież ochronna; oświetlenie maszyn; zwalczanie zapylenia; zagrożenia pożarowe pochodzące od maszyn górniczych.

 26. EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOŚĆ MASZYN I URZĄDZEŃ

  Teoria niezawodności; systemy niezawodnościowe; programowanie czasu bezawaryjnej pracy i czasu napraw; atestacja; badania trwałości; dopuszczenie do eksploatacji; procesy starzenia się; smarowanie; tarcie; zużycie. Diagnostyka techniczna.

 27. NAPĘDY ELEKTRYCZNE. AUTOMATYKA. MECHATRONIKA. APARATURA POMIAROWA I KONTROLNA. WYPOSAŻENIE PRZECIWWYBUCHOWE. ROBOTYZACJA. ŁĄCZNOŚĆ. ŹRÓDŁA ENERGII

 28. TWORZYWA SZTUCZNE W BUDOWIE MASZYN GÓRNICZYCH

 29. ZABEZPIECZENIA PRZECIWKOROZYJNE

 30. MATERIAŁY SPRAWOZDAWCZE

  Sprawozdania z wyjazdów zagranicznych; konferencji; zjazdów; targów i wystaw; ogólne opisy maszyn i urządzeń.

 31. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE. RESTRUKTURYZACJA GÓRNICTWA

  Opisy zakładów; postęp techniczny, ekonomiczny, organizacyjny; wybieranie bezzałogowe; wydajność kopalń; informacja naukowo-techniczna; prognozowanie; patenty; racjonalizacja; wynalazczość; know-how; licencje; praca i płaca; finanse; kadry.

 32. JAKOŚĆ. CERTYFIKACJA, AKREDYTACJA, NORMALIZACJA

  Matematyka; fizyka; chemia; nauki związane z górnictwem; projektowanie i konstruowanie; historia mechanizacji górnictwa; badania; przetwarzanie danych; optymalizacja.Ikonografika - ikona informacja
Dla zainteresowanych osób sekcja informacji naukowo-technicznej może opracować dedykowane zestawienia bibliograficzne.

Szczegóły na stronie Informacja naukowo-techniczna