Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca kontynuuje ponad trzydziestopięcioletnią tradycję Instytutu Techniki Górniczej KOMAG prowadzenia badań i oceniania poziomu bezpieczeństwa maszyn i urządzeń. Początkowo KOMAG specjalizował się w badaniach atestacyjnych maszyn wyciągowych. Z czasem, w miarę rozwoju bazy badawczej i podnoszenia kwalifikacji kadry inżynierskiej, przy jednoczesnym zwiększeniu wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy w podziemnych zakładach górniczych, zakres urządzeń badanych i ocenianych w KOMAG-u rozszerzał się.Obecnie Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca, jako:
  • jednostka certyfikująca wydająca opinie w sprawie wyrobów dopuszczanych do stosowania w zakładach górniczych, na postawie art. 113 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196 wraz z późn. zm.); badania i ocena dotyczą: elementów górniczych wyciągów szybowych tj: maszyn wyciągowych, urządzeń sygnalizacji i łączności szybowej, wciągarek wolnobieżnych, kół linowych oraz wyrobów stosowanych w wyrobiskach podziemnych m.in. urządzeń transportu linowego, kolejek podwieszanych, kolejek spągowych, wozów do przewozu osób, wozów specjalnych, maszyn i urządzeń elektrycznych, aparatury łączeniowej na napięcie powyżej 1 kV prądu przemiennego lub powyżej 1,5 kV prądu stałego, systemów łączności, bezpieczeństwa i alarmowania, a także zintegrowanych systemów sterowania kompleksów wydobywczych i przodkowych.
  • renomowana jednostka branżowa – wykonuje ekspertyzy wydawane w trybie dobrowolnym, dotyczące oceny ryzyka pojedynczych maszyn i urządzeń, jak również systemów technologicznych, obejmujące fazę projektowania, jak i eksploatacji,
  • jednostka oceniająca, na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2006 r. (Dz.U. Nr 124, poz.863) zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz.U. Nr 139 z 2002r. poz.1169) wydaje oceny zdolności podmiotów gospodarczych do wykonywania remontów urządzeń budowy przeciwwybuchowej.

Kontakt:
dr inż. Andrzej Figiel
Kierownik Zakładu Badań Atestacyjnych Jednostki Certyfikującej
email: afigiel@komag.eu
tel. +48 32 2374604, +48 32 2374570
tel. kom. +48 609583804
fax: +48 32 2374581