Programy certyfikacji wyrobów typu 1b, 3, 5 i 1a wg normy PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01

Typ programu certyfikacji: 1a, 1b

Elementy programu certyfikacji:

 • próbki wymagane przez Jednostkę certyfikującą,
 • określenie właściwości przez badanie lub ocenę,
 • ocena raportów z badania lub z oceny,
 • przegląd i decyzja,
 • zezwolenie.

Typ programu certyfikacji: 3

Elementy programu certyfikacji:

 • próbki wymagane przez Jednostkę certyfikującą,
 • określenie właściwości przez badanie lub ocenę,
 • ocena początkowa procesu produkcyjnego lub systemu zarządzania jakością, o ile ma to zastosowanie,
 • ocena raportów z badania lub z oceny,
 • przegląd i decyzja,
 • zezwolenie,
 • nadzór przez ocenę procesu produkcyjnego lub usługi,
 • nadzór przez badanie lub inspekcję próbek z fabryki.

Typ programu certyfikacji: 5

Elementy programu certyfikacji:

 • próbki wymagane przez Jednostkę certyfikującą,
 • określenie właściwości przez badanie lub ocenę,
 • ocena początkowa procesu produkcyjnego lub systemu zarządzania jakością, o ile ma to zastosowanie,
 • ocena raportów z badania lub z oceny,
 • przegląd i decyzja,
 • zezwolenie,
 • nadzór przez audity systemu zarządzania jakością połączone z badaniami losowymi lub inspekcjami,
 • nadzór przez ocenę procesu produkcyjnego lub usługi,
 • nadzór przez badanie albo inspekcję próbek z fabryki lub z wolnego rynku, lub z obu tych źródeł.

Klient, jako strona procesu certyfikacji przeprowadzanej według czterech typów programów certyfikacji – typu 1b, 3, 5 lub 1a opisanych w normie PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01 – ma następujące obowiązki i uprawnienia.

Przed przystąpieniem do certyfikacji Klient powinien:

 • sprawdzić, czy produkuje, dystrybuuje lub importuje wyroby z zakresu akredytacji udzielonej ITG KOMAG Zakładowi Badań Atestacyjnych Jednostce Certyfikującej, w przypadku zainteresowania uzyskaniem certyfikatu z obszaru akredytowanej działalności Jednostki certyfikującej,
 • zgłosić wyrób do badań w laboratorium, które zostało uznane za kompetentne do wykonywania badań i znajduje się w Rejestrze laboratoriów nadzorowanych przez Zakład Badań Atestacyjnych Jednostkę Certyfikującą i/lub miejscu i czasie składowania wyrobu w celu przeprowadzenia badania i/lub oceny,
 • zgłosić wyrób do certyfikacji na formularzu wniosku udostępnianym przez Zakład Badań Atestacyjnych Jednostkę Certyfikującą lub pismem zlecającym,
 • zapewnić, że zgłoszone do certyfikacji wyroby posiadają cechy i właściwości zgodne z ustalonymi wymaganiami,
 • stosować system zarządzania jakością lub zapewnić warunki organizacyjno-techniczne do stabilnej produkcji, względnie stabilnego importu/dystrybucji, w zakresie certyfikowanych wyrobów (dotyczy certyfikacji wyrobów wg programów typu 3 i 5 wg PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01),
 • podpisać umowę związaną z wydaniem certyfikatu i wyrazić zgodę na nadzorowanie certyfikacji. Nadzór nad certyfikacją nie dotyczy programów typu 1a i 1b wg PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01.

Zgodnie z zasadami certyfikacji Klient jest zobowiązany do:

 • poczynienia wszelkich niezbędnych przygotowań do przeprowadzenia oceny, łącznie z zapewnieniem możliwości sprawdzenia dokumentacji, dostępu do wszystkich obszarów, do zapisów (wraz z raportami z auditów wewnętrznych) i personelu – w celu oceny (tj. badań, kontroli, oceny, nadzoru, ponownej oceny) i rozstrzygania ewentualnych reklamacji,
 • spełnienia odpowiednich warunków programu certyfikacji.

Do spełnienia powyższych wymagań Klient zobowiązuje się poprzez podpisanie wniosku o certyfikację.

Dodatkowych informacji w zakresie programów certyfikacji udzielą Państwu:
dr inż. Andrzej Figiel tel. (32) 2374604, (32) 2374570
oraz mgr inż. Grzegorz Jeziorowski tel. (32) 23-74-463, e-mail: gjeziorowski@komag.eu