Czynniki wpływające na postać konstrukcyjną i parametry techniczne sekcji ścianowej obudowy zmechanizowanej

Część 1 Czynniki naturalne, techniczne i konstrukcyjne

Stanisław Szweda, Marek Szyguła, Krzysztof Mazurek

Gliwice 2016, s. 1-157
ISBN  978-83-65593-01-6

cena: 50 zł

 Sekcje ścianowej obudowy zmechanizowanej stosowane są już od ponad 70 lat. W niniejszej, pierwszej części monografii omówiono tendencje rozwojowe obudowy zmechanizowanej oraz różnorodne czynniki wpływające na postać konstrukcyjną i parametry techniczne sekcji. Rozwój postaci konstrukcyjnej sekcji stymulowały głównie rosnące wymagania funkcjonalne.

W rozdziale 2. przedstawiono tendencje rozwojowe prowadzące do zaprojektowania współcześnie produkowanych typów sekcji obudowy zmechanizowanej. Mnogość, zarówno warunków naturalnych i technicznych panujących w wyrobiskach ścianowych, jak również wymagań funkcjonalnych sprawiła, że opracowywane i projektowane sekcje mają różnorodne właściwości i schematy konstrukcyjne. Systematykę rodzajów konstrukcji sekcji obudowy zmechanizowanej omówiono w rozdziale 3., skupiając się nie tylko na systematyce przywołanej w zharmonizowanej normie PN-EN 1804-1+A1:2011. Ze względu na przejrzyste odzwierciedlenie cech konstrukcyjnych sekcji omówiono również systematykę podaną w wycofanej Polskiej Normie PN-87/G-01100/01 oraz inne systematyki, w których wyeksponowano cechy konstrukcyjne sekcji obudowy zmechanizowanej. W rozdziale 4. przedstawiono rozwiązania konstrukcyjne poszczególnych zespołów sekcji, zmieniające swoje cechy wraz z rosnącymi wymaganiami użytkownika. W szczególności omówiono modyfikacje postaci konstrukcyjnej stropnic, spągnic i układów przesuwnych. Dokonano również przeglądu rozwiązań konstrukcyjnych zespołów hydrauliki siłowej, w które wyposażona jest sekcja obudowy zmechanizowanej. Podstawowymi czynnikami decydującymi o parametrach sekcji oraz o cechach geometrycznych jej zespołów są czynniki naturalne. W rozdziale 5. omówiono metody i kryteria doboru parametrów technicznych sekcji do warunków geologiczno ‒ górniczych panujących w wyrobisku. Przedstawiono współcześnie rozwijane prace nad zastosowaniem krzywych reakcji górotworu do analizy interakcji sekcji ze skałami otaczającymi oraz wyniki badań teoretycznych i doświadczalnych, dotyczących współpracy spągnicy ze spągiem. Zwrócono także uwagę na badania interakcji sekcji obudowy zmechanizowanej z górotworem prowadzone głównie w Rosji i USA. W rozdziale 6. omówiono zmiany postaci konstrukcyjnej zespołów sekcji, inspirowane wnioskami z ocen stanu technicznego sekcji, przeprowadzanych przed zainstalowaniem kompletu obudowy w kolejnym wyrobisku ścianowym. Przedstawiono również przykładowe wyniki analizy awaryjności zespołów sekcji obudowy zmechanizowanej, głównie zespołów hydrauliki siłowej oraz wstępne oszacowania podstawowych wskaźników niezawodności sekcji.