Uwagi o projektowaniu wlotów szybowych z wykorzystaniem technik komputerowych

Danuta Domańska

Monografia nr 8
Gliwice 2010, s.1-38,  il., bibliogr. 25 poz.

cena egz. 30,00 zł

W ramach pracy podjęto próbę przestrzennego zamodelowania wlotów szybowych przy użyciu programu komputerowego Robot Structural Analysis Professional.

W niniejszej pracy odniesiono się do wlotów na podszybia, które z uwagi na duże gabaryty, zaliczane są do wyrobisk komorowych. Ponieważ podobnie jak szyby są one wyrobiskami długotrwałymi, użytkowanymi przez cały okres eksploatacji danego poziomu kopalni, ich projektowanie, zarówno w odniesieniu do konstrukcji obudowy jak i technologii wykonania, odbywa się z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa. Z uwagi na schodzenie z eksploatacją górniczą na coraz większe głębokości, będzie zachodziła konieczność głębienia nowych lub pogłębiania istniejących szybów oraz zakładania nowych poziomów wydobywczych i wentylacyjnych.
W związku z tą tendencją, w ramach niniejszej pracy poruszono zagadnienie projektowania połączeń szybów z wyrobiskami poziomymi z wykorzystaniem techniki komputerowej.
Za cel opracowania uznano rozważenie możliwości programu Robot Structural Analysis Professional w zakresie przestrzennego od- wzorowania pracy wybranych wlotów szybowych. Odniesiono się również do oceny stanu bezpieczeństwa rozpatrywanych konstrukcji w oparciu o wybrane hipotezy wytrzymałościowe.


Designing of shaft entries with use of computer technology

An attempt of spatial modelling of shaft entries with use of Robot Structural Analysis Professional software was undertaken within the project. A series of simplified models of entries to shaft bottoms made as vaulted concrete support was created to realize above mentioned task. Analysis of results of numerical calculations was made and a problem of assessment of safety of construction was discussed on the basis of selected strength hypotheses. Obtained results can facilitate designing of support of connection of the shaft with shaft bottom.