Technologia, bezpieczeństwo wytwarzania i stosowania materiałów wybuchowych w górnictwie w aspekcie oddziaływania na środowisko

Jolanta Biegańska

Monografia nr 13
Gliwice 2012, s.1-174, il., bibliogr. 172 poz.

cena 40,00 zł

Problematyka bezpiecznej produkcji, zwłaszcza substancji niebezpiecznych jakimi są materiały wybuchowe, nigdy nie traci na aktualności. Nabiera to szczególnego znaczenia w dobie olbrzymiego postępu i modernizowania gospodarki. 

Materiały wybuchowe są stosowane od wielu lat w górnictwie podziemnym węglowym, niewęglowym i odkrywkowym. Zmieniła się technika wydobycia i modyfikacji uległy również stosowane materiały wybuchowe. W ostatnich latach zwrócono szczególną uwagę na oddziaływanie przemysłu wydobywczego na środowisko, ponieważ skutki eksploatacji surowców pozyskiwanych przez ten przemysł doprowadziły do zmian w środowisku i przyczyniły się do jego degradacji. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej wymusiło zmianę technologii i procesu produkcyjnego na proekologiczny. Ochrona środowiska uregulowana została przepisami prawa, co sprowadza się do przeciwdziałania zanieczyszczeniom, przywracania elementów przyrodniczych do stanu właściwego oraz gospodarowania zasobami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju i racjonalnego przekształcania środowiska. Nie dziwi fakt wprowadzania systemów elektronicznych umożliwiających wyeliminowanie człowieka z najbardziej niebezpiecznych etapów pozyskiwania surowców naturalnych. Niezawodny sposób komunikacji m.in. dla górników – siecią radiową i dalszy rozwój informatyki i radioelektroniki pozwala na zastosowanie procesu identyfikacji obiektów a postęp w mikroelektronice przyczynia się do miniaturyzacji sprzętu.

Zmiany technologiczne w produkcji materiałów wybuchowych uwzględniają aspekty: bezpieczeństwa wytwarzania, stosowania oraz środowiskowe – nie powinny generować odpadów i wpływać negatywnie na środowisko.

W monografii przedstawiono charakterystykę materiałów wybuchowych stosowanych w przemyśle wydobywczym i zaprezentowano zmiany prowadzące do poprawy bezpieczeństwa robót strzałowych. Omówiono wprowadzone bezpieczne i ekologiczne materiały wybuchowe oraz sposób wykonywania robót strzałowych przy użyciu tych materiałów. Szczególna uwagę zwrócono na wpływ postępu technicznego i technologicznego na środowisko.


Technology, safety of production and the use of explosives in the mining industry in the context of an impact on the environment

The issue of safe production, especially of hazardous substances such as explosives, is always actual. It is especially important in times of a big progress and modernization of the economy.

Explosives have been used for many years in the underground coal mining, opencast and other raw materials mining as well. The technique of the extraction has changed and explosives have been modified too. In recent years particular attention has been paid to the impact of mining industry on the environment, because the effects of exploitation of raw materials have led to changes in the environment and they have con- tributed to its degradation.
Polish accession to the European Union has forced the change of technology and a production process for more environmentally friendly ones. Environmental protection was regulated by law that amounts to pollution prevention, restoration of the natural elements to the appro- priate state, rational conversion of the environment and the management of resources in accordance with the principle of sustainable development and the rational transformation of the environment. It is possible due to implementation of electronic systems which enable humans to be elimi- nated from the most dangerous stages of the sourcing of raw materials. Reliable means of communication among others for the miners, such as the radio network and the further development of information technology and radioelectronics, allows for the identification of objects and the pro- gress in microelectronics contributes to the miniaturization of equipment at the same time.
Technological changes in the production of explosives include following aspects: safe production, their use and environmental aspects. They should not generate waste and affect on the environment negatively. In the monograph there has been presented the characteristics of explosives used in mining and changes leading to improvement of the safety of the blasting. There have been discussed safe and ecological explosives and the ways how to perform blasting with the use of these materials. Special attention was paid to the impact of technological and technical progress on the environment.