Methods and tools supporting maintenance of mining machines/Metody i narzędzia wspomagające utrzymanie ruchu maszyn górniczych

Magdalena Rozmus, Dariusz Michalak

Monografia nr 10 - język angielski 
Gliwice 2011, s.1-64, il., bibliogr. 18 poz.
ISBN 978-83-60708-58-3

cena egz. 35,00 zł

Proper course of manufacturing process is conditioned by technical condition of machines that are used in this process. Maintenance is a process focused on keeping machines in good technical condition. Mining machines are complex and technologically sophisticated.

Pieces of machine of a given type differ from each other in their structure. Moreover, each piece of machine is used in individual conditions. Machine maintenance activities are carried out at the same workplaces where the machines are used. Therefore the way in which these activities are performed is individual depending on machine’s structure and conditions at workplace where it is used. The considerations described above cause that maintenance personnel has to have a wide scope of knowledge. Assimilation of the knowledge is difficult and time-consuming. The carried out research revealed that solutions which are nowadays used for knowledge dissemination don’t meet the needs of participants of mining machines maintenance process. A concept of interactive electronic technical manual (IETM) was developed. IETM is a system which is a repository of knowledge used in maintenance process. Also methodology for development of such sys- tem was devised. An implementation of the system for two mining machines was presented.


Metody i narzędzia wspomagające utrzymanie ruchu maszyn górniczych

Prawidłowy przebieg procesu produkcyjnego jest uwarunkowany stanem zaangażowanych w ten proces maszyn. Procesem ukierunkowanym na zapewnienie właściwego stanu maszyn jest utrzymanie ruchu. Maszyny górnicze charakteryzuje duża złożoność oraz zaawansowanie technologicznie. Poszczególne egzemplarze maszyn danego typu różnią się między sobą pod względem konstrukcyjnym. Ponadto każdy egzemplarz maszyny użytkowany jest w indywidualnych warunkach. Na tych samych stanowiskach pracy realizowane są czynności z zakresu utrzymania ruchu. Sposób wykonywania tych czynności jest więc indywidualny ze względu na konstrukcję danej maszyny i warunki panujące na jej stanowisku pracy. Powyższe uwarunkowania powodują, że personel utrzymania ruchu musi dysponować szerokim zakresem wiedzy. Jej przyswojenie jest trudne i czasochłonne. Przeprowadzone badania pozwoliły ustalić, że stosowane obecnie rozwiązania w zakresie rozpowszechniania wiedzy nie przystają do potrzeb uczestników procesu utrzymania ruchu. Opracowano koncepcję interaktywnej elektronicznej dokumentacji techniczno-ruchowej (IETM), czyli systemu stanowiącego repozytorium wiedzy stosowanej w procesie utrzymania ruchu. Opracowano także metodologię, zgodnie z którą należy postępować dla utworzenia takiego systemu. Ponadto przedstawiono przykład implementacji tego systemu dla wspomagania utrzymania ruchu wybranych maszyn górniczych.