TRANSPORT SZYBOWY 2013

ISBN 978-83-60708-73-6

Tylko forma elektroniczna - cena CD 40 zł

Prezentujemy Państwu monografię poświęconą zagadnieniom nowoczesnych i niezawodnych systemów transportu szybowego, ze szczególnym uwzględnieniem problemów bezpieczeństwa użytkowania wyciągów szybowych.

W pięciu rozdziałach zaprezentowano metody projektowania, modelowania i badań maszyn oraz elementów górniczych wyciągów szybowych, zastosowane układy zasilania, sterowania, diagnostyki i monitoringu, jak również doświadczenia z wdrożeń nowych rozwiązań oraz modernizacji systemów transportu szybowego. Oddzielny rozdział poświęcono zagadnieniom lin stosowanych w górniczych wyciągach szybowych oraz kierunkom rozwoju maszyn wyciągowych.

Rosnące zapotrzebowanie na surowce mineralne spowodowane rozwojem gospodarki i postępem technologicznym wymusza stałe zwiększanie poziomu wydobycia zasobów.

Przemysł wydobywczy ze względu na swoją specyfikę jest szczególnie związany z długookresowym planowaniem i prognozowaniem, szczególnie w zakresie, gdy zwiększenie potencjału wydobywczego wymaga uruchomienia inwestycji otwierających dostęp do złóż.

Całokształt przedstawionych w monografii zagadnień jest istotny, zwłaszcza w aspekcie udostępniania nowych pokładów oraz pogłębiania szybów, ze względu na ograniczenie problemu eksploatacji podpoziomowej.

Niniejsza monografia ma także na celu popularyzację bardziej efektywnych i bezpiecznych systemów transportu szybowego, jak również zaprezentowanie nowoczesnych narzędzi projektowych oraz innowacyjnych rozwiązań w obszarze diagnostyki.

Projektowane są nowe oraz modernizowane maszyny wyciągowe z inteligentnymi układami sterowania. Coraz szerzej stosowane rozwiązania mechatroniczne powodują, że transport szybowy jest bardziej niezawodny i bezpieczny, a co najistotniejsze umożliwia sprawny transport pionowy i eksploatację nowych pokładów węgla.

Rozwiązanie szeregu problemów technicznych, zwłaszcza dotyczących procesów dynamicznych, możliwe jest dzięki zastosowaniu komputerowych metod modelowania, symulacji i obliczeń.

Zagadnienie eksploatacji lin stosowanych w górniczych wyciągach szybowych wymaga prowadzenia szeregu badań w ośrodkach krajowych i zagranicznych. Należy podkreślić, że prezentowane wyniki prac badawczych są wynikiem bliskiej integracji środowisk naukowych i przemysłowych.

Redaktorzy naukowi monografii dziękują wszystkim Autorom oraz Recenzentom za pomoc w jej zredagowaniu, mając nadzieję, że przyczyni się ona do rozwoju bezpiecznych systemów transportu szybowego.

Redaktorzy naukowi monografii

prof. dr hab. inż. Adam Klich

dr inż. Antoni Kozieł

 

 

Spis treści

1. PROJEKTOWANIE, MODELOWANIE I BADANIA MASZYN ORAZ ELEMENTÓW GÓRNICZYCH WYCIĄGÓW SZYBOWYCH
1.1. Badania maszyn wyciągowych w procesie dopuszczania do eksploatacji  7
1.2. Doświadczenia poznawcze wynikające z badań sił rzeczywistych oddziaływania naczyń wyciągowych na zbrojenie szybów górniczych 19
1.3. Ocena stanu wytężenia w elementach nośnych konstrukcji naczyń wydobywczych  33
1.4. Analiza numeryczna zjawisk cieplnych zachodzących w hamulcu maszyny wyciągowej na wybranym przykładzie obliczeniowym  45
1.5. Niektóre eksperymenty ukraińskich ośrodków badawczych w zakresie monitorowania bezpieczeństwa zbrojenia szybów górniczych. (Some experiments of Ukrainian research centers within the range of monitoring safety of mining shaft steelworks)  61
1.6. Analiza i ocena wyników badań i ryzyka związanego ze stosowaniem wykładzin „modar®”  73
1.7. Zmniejszenie obciążeń dynamicznych podczas awaryjnego hamowania górniczych wyciągów szybowych (Reduction in dynamic loads during emergency braking shaft hoisting installation)  95
2. UKŁADY ZASILANIA, STEROWANIA, DIAGNOSTYKI I MONITORINGU W TRANSPORCIE SZYBOWYM
2.1. Inteligentne, energooszczędne układy zasilania i sterowania górniczych maszyn wyciągowych z napędem zintegrowanym lub hybrydowym  117
2.2. Hydrauliczne zespoły sterowniczo-zasilające tarczowych hamulców maszyn wyciągowych górniczych wyciągów szybowych – nowe rozwiązania techniczne  133
2.3. Nowe rozwiązania techniczne w urządzeniach sygnalizacji szybowej  149
2.4. Doświadczenia z aparaturą do kontroli dynamicznej i oceną eksploatacyjną układu naczynie wyciągowe – zbrojenie pionowych szybów kopalnianych. (The experience of dynamic apparatus control and estimation of exploitation system safety “vessel – reinforcement” of vertical mining shafts)  163
2.5. Analiza rozwoju, wyniki i perspektywy prac w zakresie dynamicznej diagnostyki i monitorowania stanu eksploatacyjnego zbrojenia szybów kopalnianych (Analysis of development results and outlook the dynamic diagnosis and monitoring operational status of reinforcement shafts)  175
3. NOWE ROZWIĄZANIA I MODERNIZACJE GÓRNICZYCH MASZYN I URZĄDZEŃ W TRANSPORCIE SZYBOWYM
3.1. Nowa maszyna wyciągowa B-1500/EX/AC-2m/s przeznaczona do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem  201
3.2. Modernizacja części mechanicznej maszyny wyciągowej 4L-4000/2900 szybu SW-1 przedział klatkowy w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”  215
3.3. Modernizacja górniczego wyciągu szybowego w przedziale zachodnim szybu “Piotr” KHW S.A. KWK "Mysłowice-Wesoła"  223
3.4. Modernizacja urządzenia wyciągowego szybu Nr  2  PG „Silesia”  245
3.5. Wybrane modernizacje maszyn wyciągowych i sygnalizacji szybowych górniczych wyciągów szybowych wykonane przez ELCAM Sp. z o.o. w latach 2011-2013  255
3.6. Modernizacja górniczych wyciągów szybowych Kopalni Soli „Wieliczka” 271
3.7. Poprawa bezpieczeństwa pracy podczas transportu pionowego pomocniczego na przykładzie zmodernizowanej wciągarki wolnobieżnej  281
3.8. Modernizacja kołowrotu ciernego dwubębnowego IVANOVA do zakładania i wymiany lin  wyciągowych 301
3.9. Pomost wiszący do interwencyjnych robót szybowych  321
4. KIERUNKI ROZWOJU MASZYN WYCIĄGOWYCH
4.1. Kierunki rozwoju w maszynach wyciągowych produkowanych i moderni- zowanych przez OPA-ROW sp. z o.o. 331
4.2. Działalność MWM Elektro Sp. z o.o. na przestrzeni 15 lat  347
5. LINY W GÓRNICZYM TRANSPORCIE SZYBOWYM
5.1. System diagnostyczny LRM®-XXI – postęp w bezpiecznej i niezawodnej diagnostyce lin górniczych  359
5.2. Współczesne metody oceny stanu technicznego lin pracujących w górnictwie  373
5.3. Analiza źródeł niepewności pomiarowej w defektoskopii magnetycznej lin stalowych 385
5.4. Eksploatacja lin nośnych kompaktowanych w górniczych wyciągach szybowych  395
5.5. Doświadczenia produkcyjne i eksploatacyjne 4 lin nośnych ø38 35 (M) x 7 2160 B sZ/zS, pracujących w górniczym wyciągu szybowym skipowym JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Zofiówka”  419
5.6. Liny SAG w górniczych wyciągach szybowych  425