TRANSPORT SZYBOWY 2011

ISBN  978-83-60708-53-8

Tylko forma elektroniczna - cena CD 40 zł

Monografia składa się z siedmiu rozdziałów, w których zaprezentowano prognozę rozwoju górniczych wyciągów szybowych, nowoczesne techniki i technologie związane z prowadzeniem maszyn wyciągowych w szybach, metody projektowania i modernizacji maszyn oraz urządzeń wyciągowych uwzględniające układy zasilania, sterowania, diagnostyki i monitoringu, jak również doświadczenia wdrożeniowe i eksploatacyjne systemów transportu szybowego.

Oddzielny rozdział poświęcono zagadnieniom lin stosowanych w górniczych wyciągach szybowych.

Całokształt przedstawionych zagadnień jest bardzo istotny, zwłaszcza w aspekcie udostępniania nowych pokładów (np. budowa nowego szybu w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A.) oraz pogłębiania szybów, ze względu na ograniczenie problemu eksploatacji podpoziomowej.

Projektowane są nowe oraz modernizowane maszyny wyciągowe z inteligentnymi układami sterowania. Coraz szerzej stosowane rozwiązania mechatroniczne powodują, że transport szybowy jest bardziej niezawodny i bezpieczny, a co najistotniejsze umożliwia sprawny transport pionowy i eksploatację nowych pokładów węgla.

Rozwiązanie szeregu problemów technicznych, zwłaszcza dotyczących procesów dynamicznych, możliwe jest dzięki zastosowaniu komputerowych metod modelowania, symulacji i obliczeń.

Zagadnienie eksploatacji lin stosowanych w górniczych wyciągach szybowych wymaga prowadzenia szeregu badań w ośrodkach krajowych i zagranicznych. Tematyka ta uzupełnia zakres niniejszej monografii.

Należy podkreślić, że prezentowane wyniki prac badawczych są wynikiem bliskiej integracji środowisk naukowych i przemysłowych, pod nadzorem Wyższego Urzędu Górniczego.

Redaktorzy naukowi monografii dziękują wszystkim Autorom oraz Recenzentom za pomoc w jej zredagowaniu, mając nadzieję, że przyczyni się ona do rozwoju bezpiecznych systemów transportu szybowego.

Redaktorzy monografii

prof.dr hab.inż. Adam Klich
dr inż. Antoni Kozieł

 

Spis treści

1. BEZPIECZNE SYSTEMY TRANSPORTU SZYBOWEGO – PROGNOZY ROZWOJU
1.1. Tendencje rozwojowe górniczych wyciągów szybowych na świecie 7
1.2. Przegląd wybranych modernizacji górniczych wyciągów szybowych 15
1.3. System zarządzania bezpieczeństwem górniczych wyciągów szybowych – aktualne problemy 33
2. NOWOCZESNE TECHNIKI I TECHNOLOGIE STOSOWANE W GÓRNICZYCH WYCIĄGACH SZYBOWYCH
2.1. Bezpieczeństwo prowadzenia naczyń wyciągowych w szybach o dużym zróżnicowaniu korozyjnego zużycia prowadników i dźwigarów  55
2.2. Odprowadzanie metanu rurociągiem usytuowanym w szybie wdechowym Grunwald IV KWK „Halemba-Wirek” na warunkach odstępstwa Prezesa WUG oraz gospodarcze wykorzystanie metanu w I połowie 2011 r.  67
2.3. Wpływ składu wód szybowych na szybkość korozji elementów górniczego wyciągu szybowego  83
3. NOWE ROZWIĄZANIA ORAZ MODERNIZACJE GÓRNICZYCH MASZYN I URZĄDZEŃ WYCIĄGOWYCH
3.1. Nowe maszyny wyciągowe przeznaczone do stosowania w górniczych wyciągach szybowych  97
3.2. Modernizacje maszyn wyciągowych i urządzeń zainstalowanych w górniczych wyciągach szybowych zrealizowane przez MWM Elektro sp. z o.o. w latach 2009-2011 115
3.3. Modernizacja maszyny wyciągowej o napędzie asynchronicznym z wykorzystaniem falownika średniego napięcia 149
3.4. Zastosowanie energooszczędnego przemiennika częstotliwości jako układu zasilania oraz zespołu elektropneumatycznego sterowania hamulca do modernizacji maszyn wyciągowych typu B-1500A 163
4. UKŁADY ZASILANIA, STEROWANIA, DIAGNOSTYKI I MONITORINGU MASZYN WYCIĄGOWYCH
4.1. Nowoczesne układy sterowania i diagnostyki układów napędowych maszyn wyciągowych zasilanych z zasilaczy przekształtnikowych  175
4.2. Nowoczesne rozwiązanie wzbudzenia silnika prądu stałego maszyny wyciągowej górniczego wyciągu szybowego 191
4.3. Komunikator Szybowy KS – system cyfrowej, w pełni bezprzewodowej łączności, sterowania i transmisji danych naczynie-maszyna wyciągowa 201
4.4. Poprawa jakości informacji wizualizującej monitoring pionowania i poziomowania wiszących pomostów roboczych jako sposób na redukcję stresu u obsługi i poprawę bezpieczeństwa i komfortu pracy 215
5. PROJEKTOWANIE, MODELOWANIE I BADANIA ELEMENTÓW GÓRNICZYCH WYCIĄGÓW SZYBOWYCH
5.1. Problemy dynamiczne w eksploatacji naczyń wydobywczych górniczych urządzeń wyciągowych  235
5.2. Modelowanie zjawisk cieplnych zachodzących podczas hamowania maszyny wyciągowej hamulcem tarczowym  247
5.3. Matematyczne modelowanie procesów dynamicznych napędu hamulca tarczowego górniczych maszyn wyciągowych 265
5.4. Zagadnienie projektowania pomostów bezpieczeństwa stosowanych podczas pogłębiania szybów  289
5.5. Doświadczenia ITG KOMAG w zakresie badania i oceny stanu technicznego obudów szybowych  309
6. SYSTEMY TRANSPORTU SZYBOWEGO – DOŚWIADCZENIA EKSPLOATACYJNE I WDROŻENIOWE
6.1. Pierwszy po 20 latach w polskim górnictwie węglowym 323
6.2. Nowoczesne urządzenia transportu linowego stosowane do głębienia i pogłębiania szybów produkcji MWM Elektro sp. z o. o. 335
6.3. Propozycje rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo pracy górniczych maszyn wyciągowych  349
6.4. Skuteczne rozwiązania kontroli załadunku i rozładunku skipów w nowej generacji urządzeniach ciągłego monitoringu sił w linach nośnych naczyń wydobywczych 365
7. LINY STOSOWANE W GÓRNICZYCH WYCIĄGACH SZYBOWYCH
7.1. Eksploatacja lin prowadniczych i odbojowych w górniczych wyciągach szybowych  375
7.2. Geometryczny model liny stalowej o splotkach trójkątnych  385
7.3. Wpływ tarczy zawieszenia bębnowego na stan naprężeń powłoki gumowej liny RTK  389
7.4. Badania drutów lin nośnych produkcji polskiej i zagranicznej stosowanych w polskich górniczych wyciągach szybowych 399
7.5. Eksploatacja lin wyrównawczych płaskich stalowo-gumowych ZEP  411
7.6. Przystosowanie górniczego szybu Regis Kopalni Soli Wieliczka do zabudowy dźwigów osobowo-towarowych  433
DODATEK
1. Praktyczne zastosowanie nowych rozwiązań technicznych dla zawieszeń 4-linowych o zredukowanej masie 439