CYLINDER 2013

Praca zbiorowa
Monografia

ISBN 978-83-60708-72-9

Opracowanie to dotyczy problemów związanych z projektowaniem, badaniami oraz wdrożeniem innowacyjnych rozwiązań z obszaru układów hydraulicznych. Postęp techniczny w budowie i eksploatacji maszyn i urządzeń wymaga stałego zwiększania trwałości i niezawodności  układów hydraulicznych, wprowadzania nowych technologii i materiałów konstrukcyjnych, ograniczania zużycia elementów hydraulicznych, modernizacji elementów i układów hydraulicznych, zwiększania żywotności eksploatacyjnej cieczy hydraulicznych, nowych rozwiązań w technice filtracyjnej oraz doskonalenia konstrukcji instalacji hydraulicznych.

Współczesność stawia w dziedzinie układów hydraulicznych coraz to nowe wyzwania. Aby im sprostać już nie wystarczą tradycyjne metody projektowania. Coraz częściej należy sięgać po nowe narzędzia projektowe.

Niniejsza monografia jest zbiorem prac naukowych, polskich i zagranicznych autorów, zawartych w czterech rozdziałach, których problematyka obejmuje: projektowanie układów hydraulicznych, badania, analizy i symulacje układów hydraulicznych, układy sterowania, diagnostyki i monitoringu napędów hydraulicznych, innowacyjne rozwiązania układów hydraulicznych w praktyce.

Czytelnik może zapoznać się z wieloma zagadnieniami, które w niezwykle interesujący sposób przedstawiają przykłady innowacyjnych rozwiązań i nowe kierunki rozwoju w dziedzinie napędów płynowych.

W imieniu Autorów publikacji oraz Redakcji naukowej monografii wyrażamy pogląd, że zaprezentowanie najnowszych technik i technologii z dziedziny hydrauliki stanowiących dorobek jednostek naukowych i produkcyjnych, jest dowodem uczestnictwa w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy.

Redaktorzy monografii wraz z osobami zaangażowanymi w jej redakcję składają serdeczne podziękowania wszystkim Autorom oraz Recenzentom publikacji.

 

Redaktorzy naukowi monografii:

prof. dr hab. inż. Adam Klich

dr inż. Antoni Kozieł

prof. dr hab. inż. Edward Palczak

 

Spis treści

     

1. PROJEKTOWANIE UKŁADÓW HYDRAULICZNYCH

1.1.

Analiza układu hydraulicznego zasilania stojaka w aspekcie doboru parametrów zaworu przelewowego 


9

1.2.

Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi komputerowych przy projektowaniu aparatury hydraulicznej


35

1.3.

Nowa metoda klasyfikacji stali nierdzewnej na podstawie jej oporności kawitacyjnej (A new contribution on the ranking of stainless steels by their cavitation erosion resistance) 53

1.4.

System zwiększający ogólny współczynnik konwersji energii słonecznej na energię elektryczną (Guidance systems used to increase the overall efficiency of conversion of solar energy into electricity)69

1.5.

Skuteczność działania siłownika hydraulicznego w aspekcie technicznym i ekonomicznym 


81

2. BADANIA, ANALIZY I SYMULACJE UKŁADÓW HYDRAULICZNYCH

2.1.

Współczynniki strat energetycznych w elementach napędu
hydrostatycznego 


91

2.2.

Straty i sprawność energetyczna silników i systemów napędowych (Losses and energy efficiency of drive motors and systems) 


115

2.3.

Straty energii w układach hydraulicznych (Energy losses in hydraulic systems) 


135

2.4.

Wpływ napływu i wypływu czynnika roboczego na właściwości akustyczne i hydrauliczne pompy zębatej 


149

2.5.

Wpływ lepkości i ściśliwości zapowietrzonego oleju na wyznaczanie strat objętościowych w pompie tłokowej o zmiennej wydajności 


161

2.6.

Symulacja odkształceń w węźle kompensacji luzów satelitowego agregatu pompowego


181

2.7.

Rola siły hydrodynamicznej w wyznaczaniu charakterystyki zaworu ciśnieniowego 


193

2.8.

Parametry modalne zaworu zwrotnego sterowanego stosowanego
w układzie hydraulicznym sekcji obudowy zmechanizowanej 


209

2.9.

Modelowanie i weryfikacja zjawisk dynamicznych zachodzących
w teleskopowych stojakach hydraulicznych


219

2.10.

Analiza działania innowacyjnego urządzenia udarowego oparta na symulacji (Experimental simulation-based performance analysis of an innovative percussive device) 237

2.11.

Zwiększenie sprawności napędu hydraulicznego poprzez zastosowanie odzysku energii (The increasing of energy efficiency of the drive hydraulic systems by using the energy recovery technology) 

 

251

2.12.

Badania w celu walidacji modelu symulacyjnego turbiny wiatrowej niskiej mocy przy stałej prędkości ( Experimental research to validate simulation model of constant speed at low power axis wind turbine)267

2.13.

Badania w celu walidacji modelu symulacyjnego przekładni hydrau- licznej silników hydraulicznych dla turbin wiatrowych niskiej mocy (Experimental research to validate simulation model of hydraulic motors hydraulic transmission  for low power wind turbines)
277

2.14.

Symulacja numeryczna przepływu płynu w miejscu oporu hydraulicznego (Numerical simulation of fluid flow inside a hydraulic resistance) 287

2.15.

Hydrostatyczny napęd turbin niskiej mocy – symulacja numeryczna. (Hydrostatic transmission for low-power turbines – numerical simulation) 293

2.16.

Hydrostatyczny napęd dla turbin niskiej mocy – modelowanie mate- matyczne (Hydrostatic transmission for low-power turbines – mathe- matical modelling) 303

2.17.

Analiza porównawcza symulacji łączonego napędu mechaniczno-hydraulicznego (Comparative analysis of simulations for a Combined Mechano-Hydraulic Drive)317

3. UKŁADY STEROWANIA, DIAGNOSTYKI I MONITORINGU
NAPĘDÓW HYDRAULICZNYCH

3.1.

Struktura kinematyczna hydraulicznego manipulatora równoległego
o trzech stopniach swobody 


327

3.2.

Budowa i sterowanie manipulatora typu Tripod z napędem
hydraulicznym


343

3.3.

Sprawność energetyczna napędu hydrostatycznego ze sterowaniem proporcjonalnym na tle sterowania objętościowego 


355

3.4.

Przetwornik minimalnego przepływu 

365

3.5.

Proporcjonalny zawór redukcyjny – badania 

375

3.6.

Strukturalizacja procesu diagnozowania szczelności układu hamulcowego w ujęciu teorii logiki i mnogości


387

3.7.

Monitorowanie napędów hydro-pneumatycznych za pomocą modelu obliczeniowego w chmurze (The hydro-pneumatic drives monitoring using cloud computing services) 


397

3.8.

Rozważania na temat ciśnieniowych zaworów upustowych (Considerations about pressure relief valves)  .


403

4. INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA UKŁADÓW
HYDRAULICZNYCH W PRAKTYCE

4.1.

Żuraw pokładowy z kompensacją nurzania

415

4.2.

Satelitowy agregat pompowy

425

4.3.

Sterownik elektrohydrauliczny typu SEMI-3 – przykładem współczesnych trendów konstrukcyjnych


437

4.4.

Ładowarka szybowa 2LS-5T 

455

4.5.

Urządzenie naciągające pręty wstępnie sprężonych wzmocnionych struktur betonowych (Device for tensioning of strands of prestressed reinforced concrete structures)469

4.6.

Poprawa sprawności aktywnych elementów urządzenia EXPLANT 500 napędzanych hydraulicznie (Increasing the efficiency of hydraulically driven active organs from the construction of the equipment EXPLANT 500)
475

4.7.

Hydrotroniczne stanowisko badawczo-dydaktyczne 

485

4.8.

Elektrohydrauliczny symulator poślizgu do szkolenia kierowców zawodowych (Electro-hydraulic mobile skidding simulator for professional drivers training) 499

4.9.

Wykorzystanie napędów pneumatycznych do rewitalizacji jezior (The use of the pneumatic drives in renaturation technique for the lakes)


509

4.10.

Automatyczne urządzenie do niwelacji gruntu oparte na serwomechanizmach elektrohydraulicznych sterowanych laserem (Automatic land leveling equipments based on the elektro-hydraulic servomechanisms controlled by laser) 
519