CYLINDER 2011

Praca zbiorowa
Monografia

ISBN: 978-83-60708-52-1

W kontekście postępującej globalizacji produkcji innowacja oparta na maksymalnym wykorzystaniu zdobyczy nauki i postępu technicznego jest pod- stawowym elementem wzrostu gospodarczego. Jedną z gałęzi polskiej gospodarki będącej na czele procesu innowacji jest przemysł maszynowy, w tym obejmujący obszar wytwarzania układów hydraulicznych. Sprzyjają temu kompetencje pracowników, wydajność i kultura pracy, a także stabilne otoczenie polityczno-gospodarcze.

Najnowsze osiągnięcia z obszaru układów hydraulicznych, będące wynikiem prac badawczych w wielu ośrodkach uczelnianych, instytutach oraz jednostkach przemysłowych, są przykładem rozwoju tej dziedziny gospodarki. Podejmowane innowacyjne projekty są niezmiernie cenne w aspekcie pod- noszenia jakości wyrobów, standardów bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska.

Zakres tematyczny monografii przedstawia ich wyniki w poszczególnych rozdziałach. W części pierwszej obejmującej projektowanie, wykonawstwo i wdrożenie urządzeń hydraulicznych wskazano trendy rozwojowe i doświadczenia eksploatacyjne.

W rozdziale drugim omówiono najnowsze badania układów hydraulicznych maszyn i urządzeń z szerokiego zakresu zastosowań przemysłowych.

W kolejnym rozdziale, dotyczącym układów sterowania, diagnostyki i monitoringu hydraulicznych napędów znajdziecie Państwo rozwiązania mechatroniczne z obszaru highechnology.

Tworzenie i badania elementów hydraulicznych układów napędowych omówiono w rozdziale czwartym.

W podsumowaniu poszczególnych rozdziałów zawarto wiele wniosków dotyczących przyszłych kierunków prac naukowo-badawczych oraz wdrożeniowych, które będą realizowane w niedalekiej przyszłości.

Redaktorzy monografii wraz z osobami zaangażowanymi w jej redakcję składają serdeczne podziękowania wszystkim Autorom oraz Recenzentom publikacji, wyrażając jednocześnie nadzieję, że przedstawione osiągnięcia naukowo-badawcze przyczynią się do rozwoju układów hydraulicznych, istotnego obszaru gałęzi przemysłu maszynowego.

Redaktorzy naukowi monografii

Prof.dr hab.inż. Adam Klich
Dr inż. Antoni Kozieł
Prof.dr hab.inż. Edward Palczak

 

Spis treści

1. PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO I WDRAŻANIE
URZĄDZEŃ HYDRAULICZNYCH

1.1.

Napędy hydrauliczne maszyn roboczych i górniczych – problemy rozwoju na początku XXI wieku

7

1.2.

Modele teoretyczne i matematyczne momentu strat mechanicznych w pompie wyporowej stosowanej w napędzie hydrostatycznym 

27

1.3.

Modernizacja elektrohydraulicznego urządzenia podnoszenia 

43

1.4.

Azymutalny pędnik podowy z napędem hydraulicznym dla małej jednostki pływającej 

53

1.5.

Filtr samoczyszczący do wody i cieczy nisko lepkich 

65

1.6.

Zakres stosowania PE-UHMW na uszczelnienia i elementy prowadzące  

77

2. BADANIA UKŁADÓW HYDRAULICZNYCH MASZYN I URZĄDZEŃ

2.1.

Badanie szczelności łączników rurowych jednokanałowych z żeliwa ciągliwego dla płynowych instalacji przemysłowych

95

2.2.

Wyznaczanie charakterystyk elementów i układów hydraulicznych – stanowisko dydaktyczne

105

2.3.

Analiza badań doświadczalnych i modelowych hydrostatycznego układu napędowego transportera gąsienicowego

125

2.4.

Porównanie metod synchronizacji ruchu elementów wykonawczych stosowanych w układach hydraulicznych

135

2.5.

Ocena dokładności wyznaczenia charakterystyki sprężysto-tłumiącej zderzaka z ciekłym elastomerem z produkcji seryjnej 

145

2.6.

Badania układu sterowania sekcji obudowy zmechanizowanej w aspekcie nagłych przyrostów ciśnienia

155

2.7.

Wpływ lepkości oleju hydraulicznego na straty objętościowe w pompie tłokowej o zmiennej wydajności 

163

2.8.

Wpływ prędkości obrotowej na straty objętościowe w silniku hydraulicznym 

181

2.9.

Porównanie strat mocy energetycznych w wybranych elementach układów hydraulicznych 

191

3. UKŁADY STEROWANIA, DIAGNOSTYKI I MONITORINGU HYDRAULICZNYCH NAPĘDÓW MASZYN I URZĄDZEŃ

3.1.

Równoległa regulacja pozycyjno-siłowa serwonapędu elektrohydraulicznego z wykorzystaniem metod adaptacyjnych 

205

3.2.

Lokalizacja źródeł dźwięku w mikrozasilaczu hydraulicznym 

215

3.3.

Ekspercki system monitoringu i diagnostyki pomp wirowych średnio-ciśnieniowych 

229

3.4.

System monitorowania ilościowego zużycia mediów nieelektrycznych

237

4. ELEMENTY HYDRAULICZNYCH UKŁADÓW NAPĘDOWYCH

4.1.

Podowy, spalinowo-hydrauliczny układ napędowy na małą jednostkę rybacką 


249

4.2.

Zintegrowany układ napędu hydraulicznego nowatorskiego systemu wodowania łodzi ratunkowych z dużego statku pasażerskiego

261

4.3.

Układ hydrauliczny samojezdnej wiertnicy przeznaczonej do otworów geologiczno-poszukiwawczych

275