Zdjęcie - górnicza maszyna wyciągowa

INFORMACJE DOTYCZĄCE SYSTEMU WYDAWANIA OPINII

Instytut Techniki Górniczej KOMAG Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca przeprowadza procesy wydawania opinii w sprawie wyrobów dopuszczanych do stosowania w zakładach górniczych, zakończone wydaniem dokumentów „Wyniki badań”.

Proces wydawania opinii w sprawie wyrobów dopuszczanych do stosowania w zakładach górniczych przebiega zgodnie z niżej wymienionym programem certyfikacji, uwzględniającym wymagania techniczne wyszczególnione w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych – Załącznikiem nr 2 (Dz. U. 2004 Nr 99 poz. 1003 z późniejszymi zmianami).

Program wydawania opinii przez Zakład Badań Atestacyjnych Jednostki Certyfikującej

Nr programu
PC-DBA/09
Tytuł programu
Wyroby dopuszczane do stosowania w zakładach górniczych

Wydawane dokumenty:

WYNIKI BADAŃ – szczególny rodzaj opinii wydawany na podstawie art. 113, ust. 3 i 7 pkt. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196) przez akredytowaną jednostkę certyfikującą wyroby (Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca) funkcjonującą w strukturze ITG KOMAG.

System wydawania opinii wynika z Art. 113 Prawa geologicznego i górniczego (Dz. U. z 2015 r. poz. 196) wraz z późniejszymi zmianami, który stanowi, że „Wyniki badań” są jednym z załączników wniosku o wydanie dopuszczenia. „Wyniki badań” stanowią ocenę wyrobu w odniesieniu do wymagań technicznych zawartych w Załączniku nr 2 „Wymagania techniczne dla wyrobów, których stosowanie w zakładach górniczych wymaga, ze względu na potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa ich użytkowania w warunkach zagrożeń występujących w ruchu zakładów górniczych, wydania dopuszczenia” do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. 2004 Nr 99 poz. 1003 z późniejszymi zmianami).

Instytut Techniki Górniczej KOMAG Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca przeprowadza procesy wydawania opinii w sprawie wyrobów dopuszczanych do stosowania w zakładach górniczych, zakończone wydaniem dokumentów „Wyniki badań”, zgodnie z zakresem udzielonej przez PCA akredytacji (AC 023)

WYKAZ WYROBÓW OPINIOWANYCH PRZEZ ZAKŁAD BADAŃ ATESTACYJNYCH JEDNOSTKĘ CERTYFIKUJĄCĄ
 1. Elementy górniczych wyciągów szybowych
   1. Maszyny wyciągowe – część elektryczna
   2. Maszyny wyciągowe – część mechaniczna
  1. Naczynia wyciągowe
  2. Koła linowe
  3. Zawieszenia lin wyciągowych wyrównawczych, prowadniczych i odbojowych
  4. Zawieszenia nośne naczyń wyciągowych
  5. Wciągarki wolnobieżne
  6. Urządzenia sygnalizacji i łączności szybowej
  7. Wyodrębnione zespoły elementów wymienionych w pkt 1.1 – 1.7
 2. Wyroby stosowane w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych
  1. Urządzenia transportu linowego, kolejki podwieszone, kolejki spągowe oraz ich podzespoły
  2. Wozy do przewozu osób i wozy specjane oraz pojazdy z napędem spalinowym do przewozu osób
  3. Maszyny i urządzenia elektryczne oraz aparatura łączeniowa na napięcie powyżej 1 kV prądu przemiennego lub powyżej 1,5 kV prądu stałego
  4. Systemy łączności, bezpieczeństwa i alarmowania oraz zintegrowane systemy sterowania kompleksów wydobywczych i przodkowych
  5. Taśmy przenośnikowe

ELEMENTAMI SYSTEMU WYDAWANIA OPINII SĄ:

 • próbki wymagane przez jednostkę certyfikującą (wyrób / szczegółowa dokumentacja techniczno – ruchowa),
 • określenie właściwości, przez badania lub ocenę,
 • ocena raportu z badań,
 • zatwierdzenie „Wyników badań”.

WYMAGANIA SYSTEMU WYDAWANIA OPINII

Proces wydawania opinii obejmuje następujące etapy (szczegółowo opisane w programie nr PC-DBA/09):

 • zgłoszenie wyrobów do oceny,
 • przyjęcie wniosku o ocenę,
 • badania,
 • ocena,
 • wydanie dokumentu „Wyniki badań”,
 • rozszerzenie lub ograniczenie oceny,
 • wykorzystywanie dokumentu oceny,
 • przechowywanie zapisów,
 • odwołania,
 • opłaty.

W celu przeprowadzenia badań i prób Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca, współpracuje z:

 • laboratoriami badawczymi będącymi w strukturze Instytutu Techniki Górniczej KOMAG (Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska, Laboratorium Badań Stosowanych, Laboratorium Badań),
 • laboratoriami zewnętrznymi

oraz może bazować na wynikach badań:

 • dostarczonych przez Klienta z laboratorium zewnętrznego, wskazanego przez Zakład Badań Atestacyjnych Jednostkę Certyfikującą lub
 • wykonanych u Klienta pod nadzorem Zakładu Badań Atestacyjnych Jednostki Certyfikującej – w przypadkach uzasadnionych specyfiką wyrobu lub
 • dostarczonej szczegółowej dokumentacji techniczno – konstrukcyjnej, w przypadkach uzasadnionych specyfiką wyrobu.

Podczas oceny wyrobu specjaliści Zakładu Badań Atestacyjnych Jednostki Certyfikującej posługują się wymaganiami technicznymi zawartymi w Załączniku nr 2 „Wymagania techniczne dla wyrobów, których stosowanie w zakładach górniczych wymaga, ze względu na potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa ich użytkowania w warunkach zagrożeń występujących w ruchu zakładów górniczych, wydania dopuszczenia” do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. 2004 Nr 99 poz. 1003 z późniejszymi zmianami).

Przeprowadzona ocena jest dokumentowana w wydawanym dokumencie „Wyniki badań” zgodnie z procedurą PJ/24 „Plan pracy ekspertyzy i dokumentów o charakterze opinii” zintegrowanego systemu zarządzania Instytutu Techniki Górniczej KOMAG.

W przypadku stwierdzenia niezgodności, Klient otrzymuje pełny raport zawierający wyniki oceny, identyfikujący każdą niezgodność, którą należy usunąć w celu spełnienia wszystkich wymagań stawianych przy ocenie oraz określający wymagany zakres dodatkowej oceny lub badań.

Kontakt:
dr inż. Andrzej Figiel
Kierownik Zakładu Badań Atestacyjnych Jednostki Certyfikującej
email: afigiel@komag.eu
tel. +48 32 2374604, +48 32 2374570
tel. kom. +48 609583804,
fax: +48 32 2374581