Podstawową cechą funkcjonującego w KOMAG-u zintegrowanego systemu zarządzania jest połączenie systemu zarządzania jakością z systemami typowymi dla posiadanych przez KOMAG akredytacji. Dokonana integracja spowodowała ujednolicenie procedur i uproszczenie procesów, a tym samym przyczyniła się do ciągłego doskonalenia i wzajemnego wzbogacania systemów.

W Instytucie Techniki Górniczej KOMAG wdrożono:

System zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2015-10 obowiązujący w całym Instytucie

Oznaczenia - Norma PN-EN ISO 9001:2015-10

System zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 obowiązujący w obszarze badań w laboratoriach badawczych

Oznaczenia - Norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

System zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 obowiązujący w obszarze certyfikacji wyrobów i oceny zgodności

Oznaczenia - Norma PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03

Na mocy ustawy o systemie oceny zgodności, Polskie Centrum Akredytacji oceniło:

KOMPETENCJE, NIEZALEŻNOŚĆ I BEZSTRONNOŚĆ W OBSZARZE BADAŃ LABORATORYJNYCH I UDZIELIŁO TRZEM LABORATORIOM INSTYTUTU AKREDYTACJI NA OKREŚLONY ZAKRES BADAŃ:

KOMPETENCJE, NIEZALEŻNOŚĆ I BEZSTRONNOŚĆ W OBSZARZE CERTYFIKACJI WYROBÓW

Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca (AC 023) posiada uprawnienia jednostki certyfikującej wyroby w zakresie certyfikacji zgodności oraz certyfikacji na znaki zgodności maszyn i urządzeń oraz zabawek.

aktualny certyfikat + zakres akredytacji (AC 023)

Uzyskane certyfikaty akredytacji, wydane przez Polskie Centrum Akredytacji są podstawą udzielonej przez Ministerstwo Gospodarki autoryzacji, a następnie notyfikacji, zgłoszonej do Komisji Europejskiej w zakresie Dyrektyw Unii Europejskiej:
  • Dyrektywy nr 2006/42/WE w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn,
  • Dyrektywy nr 2014/34/UE w sprawie w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej,
  • Dyrektywy nr 2009/48/WE w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek.

KOMAG POSIADA STATUS JEDNOSTKI NOTYFIKOWANEJ O NUMERZE 1456

Oznaczenia - Jednostka notyfikowana KOMAG Numer 1456

Notyfikacja ATEX
Notyfikacja SAFETY OF TOYS
Notyfikacja MACHINERY

Dla zagwarantowania, że usługi w zakresie certyfikacji świadczone są przez KOMAG w sposób bezstronny, obiektywny i etyczny Instytut ustanowił Politykę bezstronności, która jednoznacznie określa zasady, jakimi się kieruje nasza jednostka przy działalności certyfikacyjnej.

aktualna Polityka bezstronności

Dla zapewnienia spójności systemu zarządzania w Instytucie, dokonano połączenia procesów, procedur i praktyk działania stosowanych w organizacji poprzez zbudowanie i wdrożenie w całej Jednostce systemu zarządzania jakością na bazie normy ISO 9001. Obiektywna ocena strony trzeciej zaowocowała uzyskaniem przez KOMAG certyfikatu Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji nr 295/9/2017, w zakresie:

„Prac naukowych, prac badawczo-rozwojowych, projektowania i nadzoru autorskiego
maszyn i urządzeń oraz prac eksperckich”.

aktualny certyfikat

Ciągłe szkolenie, wzrost kwalifikacji zawodowych pracowników, nieustanny przegląd procesów zachodzących w Jednostce i ich doskonalenie, zdefiniowanie wspólnej Polityki Jakości oraz stały nadzór Pełnomocnika Dyrektora ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania nad realizacją podstawowych założeń Polityki Jakości i celów jakościowych powoduje, że całość działań jakościowych ukierunkowana jest na zadowolenie Klienta, wzrost efektywności i stały wzrost jakości usług KOMAG, co stanowi filar trwałego powodzenia i rozwoju naszej jednostki.

aktualna Polityka Jakości

Pełnomocnik Dyrektora
ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania
mgr inż. Romana Zając
Kontakt:
rzajac@komag.eu
tel. 32/2374-177