Rzeczoznawstwo
  • Instytut Techniki Górniczej KOMAG został wskazany jako Rzeczoznawca do spraw ruchu zakładu górniczego w grupie XI – obudowy zmechanizowane i posiada upoważnienie wydane przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego (Decyzja nr GPO.911.15.2016 z dn. 21 grudnia 2016 r.) w zakresie wydawania opinii o możliwości stosowania różnych typów obudów zmechanizowanych w jednej ścianie, uwzględniającej zarówno parametry techniczne obudów, jak i warunki górniczo-geologiczne danego pola ścianowego (§ 440 ust. 8 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych Dz.U. z 2002 r. Nr 139, poz. 1169 z późn. zm.)
  • Instytut Techniki Górniczej KOMAG został wskazany jako Rzeczoznawca do spraw ruchu zakładu górniczego w:

1. grupie I – maszyny wyciągowe – a) część mechaniczna i b) część elektryczna – w zakresie:

a) udziału przy naprawach nośnych elementów wyciągów szybowych – § 540 ust. 3 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1118), zwanego dalej „rozporządzeniem”,

b) dokonywania pomiarów za pomocą specjalistycznej aparatury w ramach kontroli szybu, zbrojenia szybowego, wyposażenia szybu i elementów wyciągu szybowego – § 600 ust. 3 rozporządzenia,

c) przeprowadzania kontroli maszyny wyciągowej – pkt 3.16.2.1. załącznika nr 4 do rozporządzenia, nie rzadziej nić co rok,

d) wykonywania nie rzadziej niż raz na trzy lata badań nieniszczących, wykorzystywanych do oceny stanu technicznego wału głównego i układu dźwigni hamulcowych – pkt 3.16.2.6. załącznika nr 4 do rozporządzenia,

e) badania maszyn wyciągowych w wyciągach szybowych do głębienia i zbrojenia szybów po każdym ich montażu na nowym stanowisku pracy – pkt 3.16.2.7. załącznika nr 4 do rozporządzenia,

f) dokonywania szczegółowej analizy obliczeń i działania hamulca – pkt 3.16.3.15. ppkt 1 załącznika nr 4 do rozporządzenia,

g) opracowywania opinii o nastawach hamulcowych – pkt 3.16.3.16. ppkt 2 załącznika nr 4 do rozporządzenia,

h) badania skuteczności działania układu hamulcowego maszyny wyciągowej wykonywanego nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy przy użyciu rejestrującej aparatury pomiarowej – pkt 3.16.3.17. ppkt 6 załącznika nr 4 do rozporządzenia.

2. grupie VI – koła linowe – w zakresie:

a) udziału przy naprawach nośnych elementów wyciągów szybowych – § 540 ust. 3 rozporządzenia,

b) dokonywania pomiarów za pomocą specjalistycznej aparatury w ramach kontroli szybu, zbrojenia szybowego, wyposażenia szybu i elementów wyciągu szybowego – § 600 ust. 3 rozporządzenia,

c) przeprowadzania nie rzadziej niż co 3 lata kontroli kół linowych-kierujących-odciskowych – pkt 3.12.6.1. załącznika nr 4 do rozporządzenia,

d) wykonywania badań nieniszczących osi nowo zabudowanych kół, po trzech latach eksploatacji oraz określania terminów następnych badań – pkt 3.12.6.5. załącznika nr 4 do rozporządzenia.

i posiada upoważnienie wydane przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego (Decyzja nr GEM.911.18.2018 z dn. 24 lipca 2018 r.)

Ocena stanu technicznego sekcji obudowy zmechanizowanej

ITG KOMAG uczestniczył w realizacji oceny stanu technicznego sekcji obudowy zmechanizowanej przeprowadzanej zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. (Dz.U. 2017 poz. 1118 – od 1 lipca 2017 r. – wcześniej na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 czerwca 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. 2010 Nr 126 poz. 855 zmieniający Dz.U. 2002 Nr 139, poz. 1169) w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych, tj. w:

  • przeglądach technicznych,
  • badaniach technicznych

a także przeprowadza badania wskazanych sekcji w akredytowanym Laboratorium ITG KOMAG.

Ekspertyzy

Specjaliści zatrudnieni w Instytucie Techniki Górniczej KOMAG, wykazujący bogate doświadczenie i wysoki poziom wiedzy merytorycznej opracowują opinie i ekspertyzy techniczne z zakresu działalności Jednostki, takie jak:

  • oceny związane m.in. z oceną stanu technicznego maszyn, możliwościami zastosowania określonych maszyn i urządzeń, przyczyn awarii obiektów technicznych,
  • raporty (oceny) oddziaływania na środowisko,
  • analizy akustyczne obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej,
  • programy ochrony środowiska i plany gospodarki odpadami.

Kontakt:
dr hab. inż. Dariusz Prostański, prof. Instytutu
Dyrektor
tel. 32/237 4600
email: dprostanski@komag.eu