Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Nazwa projektu:

„Rozbudowa laboratoriów Instytutu Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach celem prowadzenia badań na rzecz bezpieczeństwa użytkowania wyrobów”

Nazwa Beneficjenta:

Instytut Techniki Górniczej KOMAG

  
Wartość projektu:1 478 560,96 PLN
  
Wartość dofinansowania:429 434,46 PLN
  

Cel projektu:

Przedmiotem projektu jest rozbudowa laboratoriów Instytutu Techniki Górniczej KOMAG w celu dostosowania ich infrastruktury badawczej do prowadzenia prac na rzecz bezpieczeństwa użytkowania wyrobów, a tym samym wzrostu konkurencyjności Instytutu na rynku innowacji i usług badawczych.

Okres realizacji projektu:

lipiec 2012 – grudzień 2013

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl