Rozszerzenie certyfikacji przebiega wg następujących zasad:

  • rozszerzenie certyfikatu o dodatkowe typy lub odmiany wyrobów, powinno być zgłoszone na formularzu wniosku,
  • jeśli rozszerzenie dotyczy dodatkowych typów wyrobów tego samego producenta, zaprojektowanych i wytwarzanych wg tych samych norm lub innych dokumentów normatywnych co wyroby wymienione w certyfikacie, Klient jest zobowiązany przedstawić raport z badań zgłoszonych typów (w takich przypadkach Jednostka certyfikująca może odstąpić od przeprowadzenia auditu systemu zarządzania jakością lub kontroli warunków organizacyjno – technicznych,
  • jeśli rozszerzenie dotyczy dodatkowych typów wyrobów, produkowanych przez innego producenta lub względnie spełniających normy lub dokumenty normatywne, inne niż wymienione
  • w certyfikacie, Jednostka certyfikująca powtarza te fragmenty procedury certyfikacyjnej, które wynikają z nowych okoliczności,
  • rozszerzenie certyfikatu zostanie wydane na podstawie pozytywnych wyników badań i jest ważne łącznie z certyfikatem podstawowym.

Dodatkowych informacji w zakresie programów certyfikacji udzielą Państwu:
dr inż. Andrzej Figiel tel. (32) 2374604, (32) 2374570
oraz mgr inż. Grzegorz Jeziorowski tel. (32) 23-74-463, e-mail: gjeziorowski@komag.eu