Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestry, ewidencje, archiwa

Archiwa, ewidencje i zbiory naukowe Instytutu Techniki Górniczej KOMAG

Obejmują:

 • Zbiory zwarte Książki - (UB)
  • Księgozbiór biblioteki ITG KOMAG liczy: 17 410 vol.
  • ( katalog elektroniczny obejmuje - 6456 poz.)
 • Zbiory ciągłe - Czasopisma - (UB)
  • Zbiór czasopism liczy 3977 vol.
 • Zbiory specjalne - katalogi - (UB)
  • Zbiór specjalny liczy 4430 vol.
 • Zbiory prac naukowo-badawczych - (BD)
  • Zbiór prac naukowo-badawczych liczy 3850 pozycji
  • (katalog elektroniczny obejmuje 1650 pozycji )
 • Normy PN (rejestr elektroniczny)
  • Zbiór norm liczy 15 000 norm PN i BN - (UB)
 • Patenty (zbiór na nośniku papierowym)
 • Informacja naukowo techniczna - bibliograficzna baza komputerowa INTE-KOMAG  w oparciu o licencjonowany pakiet Micro CDS/ISIS – (UP)
  • IBIS baza liczy 31 000 rekordów
 • Archiwum zakładowe, w ramach którego przechowywane są :
  • Dokumentacje techniczne (rejestr elektroniczny) - (BD)
   • zbiory liczą 6500 dokumentacji technicznych
  • Dokumentacja osobowo-płacowa - (BD)
  • Dokumentacja finansowa - (BD)
  • Dokumentacja administracyjno- organizacyjna jednostki - (BD)
 • Archiwa akredytowanych komórek organizacyjnych; obejmujące:
  • Sprawozdania z badań - (BD)
  • Ekspertyzy, Opinie techniczne, Oceny - (BD)
  • Raporty z oceny zgodności - (BD) 

Zasady udostępniania

Przy każdej pozycji wymienionej wcześniej umieszczono symbol informujący o zasadach dostępu

 • (UB) - dostępność na miejscu, bez możliwości wypożyczeń zbiorów
 • (BD) - bez dostępu, tylko dla do użytku wewnętrznego
 • (UP) - dostępność za odpłatnością