Wraz z wnioskiem lub pismem zlecającym powinien być dostarczony wyrób (wzór, próbka zaakceptowana przez Jednostkę certyfikującą), ewentualnie wniosek lub pismo zlecające powinno zawierać informację o miejscu udostępnienia wyrobu (wzoru, próbki).

W przypadku zgłoszenia wyrobu do certyfikacji tylko pismem zlecającym, zapisy we wniosku są sporządzane na jego podstawie, w uzgodnieniu z Klientem, przez personel Jednostki certyfikującej.

Przed zarejestrowaniem wniosku, dokonuje się oceny wniosku o certyfikację pod względem formalnym, w celu upewnienia się, że:

  • wymagania dotyczące certyfikacji są jasno zdefiniowane, udokumentowane i zrozumiałe,
  • wszelkie różnice w ich rozumieniu pomiędzy jednostką certyfikującą a Klientem zostały wyjaśnione,
  • Jednostka certyfikująca ma możliwość świadczenia usług certyfikacyjnych w odniesieniu do żądanego zakresu certyfikacji oraz, jeśli ma to zastosowanie, miejsca działalności Klienta i innych specjalnych warunków, takich jak używany przez Klienta język.

W przypadku pozytywnego wyniku oceny, wniosek zostaje zarejestrowany, natomiast w przypadku, gdy wniosek nie spełnia wymagań formalnych, Jednostka certyfikująca prosi Klienta o uzupełnienie.

Uzupełniony przez Klienta wniosek, podlega rejestracji z datą jego wpływu. W przypadku braku uzupełnienia wniosku, Jednostka certyfikująca powiadamia Klienta o wstrzymaniu procedury oceny.

Wyznaczony specjalista ds. certyfikacji dokonuje losowo wyboru reprezentatywnych wzorów (próbek) do badań, uwzględniając kryteria doboru w zależności od wymagań zawartych w normach wyrobu, a w przypadku braku takich zaleceń stosuje się statystyczną kontrolę jakości wg PN-83/N-03010 (wycofana, stosowana jako zasada techniki), chyba że badaniu podlega pierwszy egzemplarz wyrobu (prototyp).

Dodatkowych informacji w zakresie programów certyfikacji udzielą Państwu:
dr inż. Andrzej Figiel tel. (32) 2374604, (32) 2374570
oraz mgr inż. Grzegorz Jeziorowski tel. (32) 23-74-463, e-mail: gjeziorowski@komag.eu