Miarą sukcesu Instytutu KOMAG są rozległe kontakty międzynarodowe, szeroka i interdyscyplinarna współpraca z zagranicznymi instytutami naukowo-badawczymi, wyższymi uczelniami, firmami i przedsiębiorstwami, działania w zakresie integracji z Europejską Przestrzenią Badawczą, rozszerzanie tradycyjnych form i kierunków współpracy, generowanie nowych projektów, szczególnie w zakresie priorytetowych obszarów działalności, wyznaczonych przez Unię Europejską w programach ramowych, a także udział w międzynarodowych organizacjach, sieciach współpracy i platformach technologicznych.
Logo - Eurpopean research area
Zasadniczym celem działań podejmowanych przez KOMAG, związanych z realizacją podstawowych zadań strategicznych, jest integracja z Europejską Przestrzenią Badawczą w zakresie konstrukcji, badań i produkcji maszyn, jak również zwiększenie konkurencyjności polskich rozwiązań na rynku europejskim.
Działalność międzynarodowa Instytutu KOMAG jest zdominowana przez zagadnienia wynikające z ogólnej strategii naszej jednostki, w myśl której jednym z priorytetów jest udział w ramowych programach badawczych Unii Europejskiej. Na szeroką skalę podejmowane są działania związane z rozszerzeniem tradycyjnych kierunków i form współpracy oraz realizacją nowych programów badawczych. Dotyczy to w szczególności obszarów: zdrowia, energii, mechatroniki, nowych materiałów i technologii oraz ekologii.Bardzo interesująco rozwija się współpraca w ramach Funduszu Badawczego Węgla i Stali, w którego programach KOMAG aktywnie uczestniczy, włączając się między innymi do akcji koordynowanych przez Europejskie Stowarzyszenie Węgla Kamiennego i Brunatnego EURACOAL, którego jest członkiem od 2008 r., a także Europejską Radę ds. Zasobów Mineralnych EUROMINES.

Europejskie Projekty Badawcze w których KOMAG obecnie uczestniczy:

Projekty Erasmus+:


Logo - napis OVOMAX
Online Vocational training course on design, manufacture and validation of custom-made orthopaedic, oral and cranio-maxillofacial devices.Internetowy kurs szkolenia zawodowego w zakresie projektowania, wytwarzania i walidacji wyrobów ortopedycznych w chirurgii szczękowej i twarzo-czaszkowej, wykonywanych na zamówienie.
Koordynator: Instytut Techniki Górniczej KOMAG
konsorcjanci:
 • Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV) – Hiszpania
 • Instituto Tecnológico metalmecánico, mueble, madera, embalaje y afines (AIDIMME) – Hiszpania
 • Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN) – Hiszpania
 • Ateknea Solutions Hungary (ATEKNEA) – Węgry
Okres realizacji: wrzesień 2015 r. – sierpień 2018 r.
Cel projektu:Głównym celem projektu jest opracowanie kursu internetowego dotyczącego szkolenia zawodowego projektantów sprzętu medycznego w zakresie chirurgii twarzowo-szczękowej, w szczególności w zakresie projektowania, wytwarzania oraz walidacji produktów wykonywanych na zamówienie. Opracowany w trakcie trwania projektu internetowy kurs (e-learning) będzie dostępny w czterech językach – angielskim, hiszpańskim, polskim i węgierskim, co zwiększy zakres jego wykorzystania.
Słowa kluczowe:
 • implanty twarzowo-szczękowe – maxillofacialimplants
 • drukowanie 3D – 3D printing
 • wirtualne prototypowanie – virtual prototyping
 • kurs internetowy – online course
 • szkolenie zawodowe – vocational education training (VET)

Logo - napis 3D SPEC
Specialist in 3D printing – specialized training in application of 3D printing and practical use of acquired knowledge.Specjalista w dziedzinie druku 3D – specjalistyczne szkolenie w zakresie zastosowania technologii druku 3D wraz z praktycznym wykorzystaniem zdobytej wiedzy.
Koordynator: Instytut Techniki Górniczej KOMAG
konsorcjanci:
 • Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV) – Hiszpania
 • EXOVITE: Exovite Hermo Medical Solutions, S.L. – Hiszpania
 • Šolski center Velenje – Słowenia
 • Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – Polska
Okres realizacji: wrzesień 2016 r. – sierpień 2019 r.
Cel projektu:Głównym celem projektu jest opracowanie i wdrożenie do praktyki kursu e-learning na temat możliwości wykorzystania technologii druku 3D w: projektowaniu, edukacji oraz ochronie zdrowia. Kurs będzie dostępny w 4 językach: angielskim, hiszpańskim, polskim i słoweńskim.W ramach projektu powstaną także: centrum druku 3D oraz platforma do zlecania wydruku 3D, pozwalające na przetestowanie zdobytej wiedzy na rzeczywistych przykładach.
Logo - napis e-MOTIVE
Methods and tools for efficient use of existing resources and for support of development of effective training content by VET Teachers.Metody i narzędzia wspomagające efektywne wykorzystanie istniejących zasobów szkoleniowych oraz wsparcie w opracowywaniu skutecznych treści szkoleniowych w kształceniu i szkoleniu zawodowym – e-MOTIVE
Koordynator: Instytut Techniki Górniczej KOMAG
konsorcjanci:
 • TTS Work Efficiency Institute – Finlandia
 • RTRIT – Riga Technical School of Tourism and Creative Industry – Łotwa
Okres realizacji: wrzesień 2017 r. – sierpień 2019 r.
Cel projektu:Głównym celem projektu jest opracowanie materiałów szkoleniowych rozwijających umiejętności zastosowania istniejących narzędzi ICT oraz umożliwiające samodzielne tworzenie zasobów szkoleniowych i ich wdrożenie do praktyki nauczycieli zajmujących się kształceniem i szkoleniem zawodowym.Pigułki wiedzy dotyczące zastosowania narzędzi ICT dla tworzenia materiałów szkoleniowych oraz ich wykorzystania w nauczaniu, a także rozwiązania programowe do samodzielnego testowania i rozwijania umiejętności w zakresie zastosowania narzędzi ICT udostępnione będą za pośrednictwem platformy e-MOTIVE i aplikacji mobilnej, opracowanych w ramach projektu. Dzięki e-MOTIVE nauczyciele zawodu nauczą się skutecznie wykorzystywać narzędzia ICT w swojej praktyce zawodowej. Opracowane rozwiązania szkoleniowe dostępne będą w 4 językach: angielskim, polskim, fińskim i łotewskim.

Projekt Erasmus+ Sport:


Logo - napis FitWork
Good practices to develop physical activity programs at work.Dobre praktyki w opracowywaniu planów treningowych do wspomagania aktywności fizycznej w miejscu pracy.
Koordynator: Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV) – Hiszpania
konsorcjanci:
 • Instytut Techniki Górniczej KOMAG – Polska
 • Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) – Holandia
 • University of Coimbra (UC) – Portugalia
 • Romtens Foundation – Rumunia
 • European Network for Workplace Health Promotion – europejska sieć promocji zdrowia na stanowiskach pracy
Okres realizacji: styczeń 2017 r. – czerwiec 2018 r.
Cel projektu:Głównym celem projektu jest upowszechnienie aktywności fizycznej w pracy oraz kształtowanie świadomości pracowników i służb BHP w zakresie znaczenia działań poprawiających kondycję fizyczną pracowników.

Fundusz Badawczy Węgla i Stali:


Logo - napis BEWEX MIN
Bucket wheel excavators operating under difficult mining conditions including unmineable inclusions and geological structures with excessive mining resistance.Praca koparek kołowych w warunkach występowania w urabianym ośrodku utworów o nadmiernych oporach urabiania jak i wtrąceń nieurabianych.
Koordynator: Instytut Górnictwa Odkrywkowego POLTEGOR
konsorcjanci:
 • Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. (VÚHU Most) – Czechy
 • Technical University of Crete (TUC) – Grecja
 • National Technical University of Athens (NTUA) – Grecja
 • Universitatea Din Petrosani (FME-UP) – Rumunia
 • Public Power Corporation S.A. (PPC) – Grecja
 • Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. (OLTENIA) – Rumunia
 • Instytut Techniki Górniczej KOMAG – Polska
 • PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. (PGE GiEKSA) – Polska
Okres realizacji: lipiec 2015 r. – czerwiec 2018 r.
Cel projektu:Głównym celem projektu jest zmniejszenie częstości występowania awarii koparek wielonaczyniowych, pracujących w warunkach występowania w urabianym ośrodku utworów o nadmiernych oporach urabiania, jak i wtrąceń nieurabialnych, które są coraz częściej obecne w urabianych złożach.
Logo - napis INESI
Increase Efficiency and Safety Improvement in Underground Mining Transportation RoutesZwiększenie efektywności i poprawa bezpieczeństwa w podziemnych, górniczych drogach transportowych.
Koordynator: Instytut Techniki Górniczej KOMAG (KOMAG) – Polska
konsorcjanci:
 • Główny Instytut Górnictwa (GIG) – Polska
 • RWTH Aachen University (RWTH) – Niemcy
 • XGraphic Ingenieurgesellschaft mbH (XGRAPHIC) – Niemcy
 • Becker Warkop Ltd. company (BW) – Niemcy
 • Premogovnik Velenje, d. d. (PV) – Słowenia
 • DTEK ENERGY (DTEK) – Ukraina
 • ELMECH Kazeten (ELMECH) – Polska
Okres realizacji: lipiec 2017 r. – czerwiec 2020 r.
Cel projektu:Celem projektu jest zwiększenie prędkości jazdy ludzi górniczymi kolejkami podwieszonymi, przy jednoczesnym utrzymaniu obecnego poziomu bezpieczeństwa w podziemnym, pomocniczym transporcie górniczym. W ramach projektu opracowane zostaną: innowacyjny system transportu bazujący na kolejkach podwieszonych z napędem własnym; utworzenie energooszczędnego systemu wentylacji; utworzenie systemu automatycznej identyfikacji ludzi na przenośnikach oraz opracowanie systemu eksperckiego w zakresie lokalizacji ludzi i sprzętu w podziemnych wyrobiskach.
Logo - PRASS
Productivity and safety of shield support.Wydajność i bezpieczeństwo obudowy zmechanizowanej.
Koordynator: Instytut Techniki Górniczej KOMAG
konsorcjanci:
 • Główny Instytut Górnictwa (GIG) – Polska
 • Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. – Polska
 • Becker Warkop – Polska
 • DMT – Niemcy
 • University of Exeter – Wielka Brytania
 • Geocontrol – Hiszpania
Okres realizacji: lipiec 2017 r. – czerwiec 2020 r.
Cel projektu:Celem projektu jest opracowanie modułowego systemu monitorowania parametrów obudowy (SSMS), który będzie składał się z modułów odpowiedzialnych za: pomiar geometrii sekcji obudowy zmechanizowanej, pomiar ciśnienia hydraulicznego w wybranych punktach układu hydraulicznego obudowy, pomiar odległości między sekcją obudowy i czołem ściany (pomiar ścieżki przyczołowej) oraz nowego systemu komunikacji bezprzewodowej. SSMS umożliwi w czasie rzeczywistym monitorowanie i rejestrowanie parametrów pracy sekcji obudowy zmechanizowanej i będzie stanowić podstawę do predykcji zagrożeń wynikających ze współpracy obudowy z górotworem (Longwall Mining Prediction System Prediction System – LMCPS). Taki system, działający w czasie rzeczywistym, będzie unikalnym rozwiązaniem w skali światowej.
Logo - napis INDIRES
Information Driven Incident RESponse.Oparte na danych reagowanie na wypadki.
Koordynator: Uniwersytet Exeter (Wielka Brytania)
konsorcjanci:
 • Instytut Technik Innowacyjnych (EMAG) – Polska
 • Instytut Techniki Górniczej KOMAG – Polska
 • Geocontrol SA* – Hiszpania
 • Politechnika Slaska – Polska
 • Universidad Carlos III De Madrid – Hiszpania
 • Główny Instytut Górnictwa GIG– Polska
 • Premogovnik Velenje DD – Słowenia
 • DMT GmbH & CO. KG – Niemcy
 • Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o. – Polska
Okres realizacji: lipiec 2017 r. – czerwiec 2020 r.
Cel projektu:Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa pracy w górnictwie, poprzez opracowanie nowych technologii wspomagających pracę ratowników górniczych, powiązanych z innowacyjnymi technologiami komunikacyjnymi możliwymi do zastosowania w przestrzeniach potencjalnie zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego.
Logo - napis ROCD
Reducing risks from Occupational exposure to Coal Dust.Zmniejszenie ryzyka narażenia zawodowego na pył węglowy.
Koordynator: UNEXE – Uniwersytet w Exeter – Wielska Brytania
konsorcjanci:
 • Główny Instytut Górnictwa (GIG) – Polska
 • Premogovnik Velenje, (PV )– Słowenia
 • DMT – Deutsche Montan Tecchnik
 • UKLFR – Universitätsklinikum Freiburg
 • CSIC – Hiszpańska Krajowa Rada Badań Naukowych
 • Instytut Innowacji Technologicznych (EMAG) – Polska
 • Jastrzębska Spółka Węglowa – Polska
 • Polska Grupa Górnicza – Polska
 • Instytut Techniki Górniczej KOMAG – Polska
Okres realizacji: lipiec 2017 r. – czerwiec 2020 r.
Cel projektu:Projekt jest realizowany w pięciu pakietach roboczych, które obejmują badania zapylenia w podziemiach kopalń, opracowanie algorytmu skutecznego zwalczania zapylenia, nowych, bardziej skutecznych urządzeń odpylających i zraszających, nowej aparatury do pomiaru zapylenia, badania skuteczności sprzętu RPE, tworzenie platformy e-learningowej, wspomagającej poziom uświadomienia ludzi na temat zagrożeń, właściwych zachowań i metod zapobiegania zapyleniu.