Wnioskodawca/Posiadacz Certyfikatu ma prawo do:

 1. Uzyskania pełnej informacji dotyczącej prowadzonego procesu, programów certyfikacji, kosztów certyfikacji oraz nadzoru.
 2. Posługiwania się certyfikatem zgodnie z jego przeznaczeniem i zakresem, zgodnie z umową.
 3. Podawania do publicznej wiadomości informacji o posiadanym certyfikacie.
 4. Przerwania lub zakończenia procesu certyfikacji na każdym etapie (w takim przypadku Wnioskodawca może zostać obciążony kosztami poniesionymi przez Jednostkę Certyfikującą).
 5. Zawieszenia certyfikacji (max. na 2 lata), zakończenia certyfikacji, pod warunkiem pisemnego powiadomienia Jednostki Certyfikującej.
 6. Uzyskania od Jednostki Certyfikującej informacji o zmianach w wymaganiach certyfikacyjnych, programach i procedurach certyfikacyjnych, zasadach stosowania certyfikatu, nadzorze.
 7. Wystąpienia z wnioskiem o zmianę do certyfikatu, zmianę zakresu certyfikacji.
 8. Składania skarg oraz odwołań od wszelkich decyzji Jednostki Certyfikującej (w terminie 30 dni od doręczenia decyzji), na każdym etapie procesu certyfikacji oraz w okresie ważności certyfikatu.
 9. Wymagania od Jednostki Certyfikującej zachowania poufności informacji (nie dotyczy informacji powszechnie dostępnych) uzyskanych w procesie certyfikacji i nadzoru, za wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem lub w normach i dyrektywach.

Wnioskodawca/Posiadacz Certyfikatu zobowiązany jest do:

 1. Zapewnienia, że w okresie ważności certyfikatu, wyrób objęty certyfikatem będzie spełniał wymagania wymienionych w nim dokumentów odniesienia, z którymi zgodność została potwierdzona i będzie zgodny z wyrobem, który przeszedł badania z wynikiem uznanym przez Jednostkę Certyfikującą.
 2. Spełniania wymagań certyfikacyjnych określonych w procedurze, łącznie z wdrożeniem właściwych zmian, jeśli zostaną zakomunikowane przez Jednostkę Certyfikującą.
 3. Utrzymywania zapisów z wszystkich reklamacji dotyczących certyfikowanego wyrobu i udostępnienia ich na życzenie Jednostki Certyfikującej.
 4. Podejmowania odpowiednich działań w związku z reklamacjami i wszelkimi usterkami wykrytymi w wyrobie, które mają wpływ na zgodność z wymaganiami stawianymi przy certyfikacji, dokumentowania podjętych działań.
 5. Umożliwienia Jednostce Certyfikującej przeprowadzenie działań związanych z oceną oraz nadzorem u Wnioskodawcy/Producenta, w tym uczestniczenia w badaniach, sprawdzenia oznaczenia certyfikowanego wyrobu, sprawdzenia dokumentacji i zapisów.
 6. Pisemnego informowania Jednostki Certyfikującej o wszelkich zmianach wpływających na konstrukcję lub cechy wyrobu oraz o zmianach, które mogą oddziaływać na zdolność do spełniania wymagań certyfikacyjnych.
 7. Bieżącej analizy komunikatów publikowanych przez Jednostkę Certyfikującą na oficjalnej stronie ITG KOMAG dotyczących zmian w wymaganiach certyfikacyjnych wynikających ze zmian w dokumentach odniesienia oraz w programach i procedurach certyfikacji, które mają wpływ na Wnioskodawcę.
 8. Niewykorzystywania certyfikacji w sposób mogący zdyskredytować Jednostkę Certyfikującą i niewydawania oświadczeń odnoszących się do certyfikacji w sposób, który Jednostka Certyfikująca mogłaby uznać za wprowadzający w błąd lub nieuprawniony.
 9. Zaprzestania stosowania certyfikatu po otrzymaniu decyzji o jego zawieszeniu lub cofnięciu oraz zwrotu do Jednostki Certyfikującej oryginału zawieszonego/cofniętego certyfikatu.
 10. Stosowania postanowień Umowy dotyczącej certyfikacji wyrobu.