Pomiary parametrów wibracyjnych

  • maszyn i urządzeń,
  • w środowisku pracy.
Metody pomiaru:
  • pomiary drgań metodą widmową i metodą ważoną w pasmach 1/1; 1/3; 1/12; 1/24; 1/24 oct.,
  • analizy FFT,
  • przebiegi czasowe.
Wyposażenie do pomiarów i badań:
  • sześciokanałowy system pomiarowo-analizujący typu PULSE firmy Brüel & Kjær,
  • miernik typu SVAN 948 wraz z zestawem do pomiarów drgań miejscowych i ogólnych,
  • kalibratory klasy 1.
Zdjęcie - aparatura służąca do pomiaru parametrów wibracyjnych