Biuletyn Informacji Publicznej

Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

Zgodnie z art. 23 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r., poz. 736 t.j.) organami instytutu są:

 1. dyrektor,
 2. rada naukowa

Organami Instytutu są:

1. Dyrektor

dr hab. inż. Dariusz Prostański, prof. ITG KOMAG
Telefon: + 48 32 237 46 00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyrektor Instytutu kieruje Instytutem, a w szczególności:

 1. ustala plany działalności Instytutu;
 2. realizuje politykę kadrową;
 3. zarządza mieniem i odpowiada za wykorzystanie mienia Instytutu na realizację jego zadań statutowych;
 4. odpowiada za wynik działalności naukowej i badawczo-rozwojowej Instytutu;
 5. reprezentuje Instytut;
 6. podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Instytutu, z wyjątkiem należących do zakresu działania rady naukowej.

Dyrektor kieruje Instytutem Techniki Górniczej KOMAG przy pomocy swoich Zastępców, Głównego Księgowego i kierowników komórek organizacyjnych. Dyrektora powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw gospodarki, po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej, w trybie przewidzianym ustawą o instytutach badawczych.

2. Rada Naukowa Instytutu KOMAG:

W wyniku przeprowadzenia w dniu 1 czerwca 2017 r. wyborów do IX kadencji Rady Naukowej zostało wybranych do składu Rady Naukowej 20 nowych członków (liczba zgodna z postanowieniami Statutu).

Aktualny skład Rady Naukowej Instytutu Techniki Górniczej KOMAG przedstawia się następująco (w porządku alfabetycznym):

 1. mgr Maciej Białek
 2. dr inż. Andrzej Drwięga
 3. dr inż. Marek Dudek
 4. dr inż. Andrzej Figiel
 5. dr hab. inż. Beata Grynkiewicz-Bylina, prof. ITG KOMAG
 6. prof. dr hab. inż. Józef Jonak
 7. prof. dr hab. inż. Antoni Kalukiewicz
 8. mgr inż. Józef Koczwara
 9. dr inż. Jacek Korski
 10. prof. dr hab. inż. Aleksander Lutyński
 11. prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk
 12. dr inż. Adam Mirek
 13. dr inż. Krzysztof Stankiewicz
 14. mgr inż. Jerzy Suchoszek
 15. dr hab. inż. Stanisław Szweda, prof. ITG KOMAG
 16. prof. dr hab. inż. Jerzy Świder
 17. prof. dr hab. inż. Eugeniusz Świtoński
 18. prof. dr hab. inż. Andrzej Tytko
 19. mgr inż. Marek Wojtaszczyk
 20. inż. Leszek Żyrek

 

Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu Techniki Górniczej KOMAG w zakresie działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej. Rada Naukowa składa się z 20 członków, których wybierają pracownicy KOMAG-u w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym zgodnie z Regulaminem Ordynacji Wyborczej do Rady Naukowej Instytutu Techniki Górniczej KOMAG oraz z zachowaniem wymagań ustawy o instytutach badawczych. Kompetencje Rady Naukowej określa ustawa o instytutach badawczych. Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Naukowej określa jej Regulamin.