Logo - instytut techniki górniczej komag

Open Access – otwarty dostęp – oznacza wolny, powszechny, trwały i natychmiastowy dostęp dla każdego użytkownika sieci do cyfrowych form zapisu danych i treści naukowych oraz edukacyjnych.

Polityka Open Access przyjęta przez kwartalnik naukowo-techniczny Maszyny Górnicze opiera się na przekonaniu, że podstawą rozwoju nauki jest otwartość. Ma na celu umożliwienie Autorom zwiększenia cytowalności prac naukowych przez zamieszczanie elektronicznych wersji opublikowanych artykułów w bazach referencyjnych, w repozytoriach naukowych i na stronach internetowych. Natychmiastowe rozpowszechnianie wyników badan przyczynia się do wzrostu nowej wiedzy i zwiększonego wpływu prowadzonych badań na rozwój nauki.

Dlatego też, Autorzy artykułów zakwalifikowanych do publikacji w czasopiśmie Maszyny Górnicze są zobowiązani do nieodpłatnego przeniesienia na wydawcę (Instytut Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach) praw do wykorzystania sporządzonego tekstu i jego zamieszczania w wersji elektronicznej na stronie internetowej czasopisma lub udzielenia wydawcy nieodpłatnej licencji na wykorzystanie i rozporządzanie opracowanymi utworami z zachowaniem praw majątkowych przez autora.

Publikowane treści w kwartalniku Maszyny Górnicze będą zamieszczane na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa – Użycie Niekomercyjne 3.0 Polska (CC-BY-NC).

Przyznanie wydawcy tych praw gwarantuje wyeliminowanie opóźnień w upowszechnianiu wyników badań, zaś Autorzy stają się szerzej rozpoznawalni. Wersje elektroniczne publikowanych artykułów są bowiem zamieszczanie nie później niż z chwilą ich formalnej publikacji.