Odwołania

Każdy klient ma prawo odwołać się od decyzji dotyczącej udzielenia, cofnięcia, zawieszenia lub ograniczenia certyfikacji/zatwierdzenia systemów zarządzania/certyfikacji wyrobów/wydawania opinii.

Odwołanie powinno być kierowane do Dyrektora ITG KOMAG w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zakwestionowaniu decyzji. Nadanie pisma z odwołaniem w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem go do jednostki certyfikującej.

Klient ma prawo również do składania odwołań od decyzji dotyczącej trybu certyfikacji/zatwierdzania w okresie ważności certyfikacji/zatwierdzenia, jeśli odwołanie dotyczy procesu nadzoru.

Proces odwołania jest opisany w procedurze PO-DBA/13.

Skargi

W przypadku skargi dotyczącej działań jednostki certyfikującej i/lub skargi dotyczącej certyfikowanego systemu lub wyrobu, decyzję o trybie i zakresie działania podejmuje Dyrektor ITG KOMAG po uprzedniej analizie przeprowadzonej przez zakład Badań Atestacyjnych Jednostkę Certyfikującą (DBA).

Komórka rozpatrująca skargę (Zakład DBA) dokonuje analizy przeprowadzonego procesu, w celu oceny skuteczności systemu zarządzania, lub poprawności przeprowadzonego procesu certyfikacji wyrobu.

Skargi dotyczące certyfikowanego klienta są każdorazowo kierowane do klienta w celu wykazania przez niego podjętych korekcji i działań korygujących. Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka certyfikująca (DBA) ustala wspólnie z klientem i składającym skargę, czy (i w jakim stopniu) przedmiot skargi i jej rozwiązanie powinny być podane do publicznej wiadomości. Decyzja rozstrzygająca skargę powinna być podjęta albo poddana przeglądowi i zatwier­dzona przez pracownika niezaangażowanego w działania certyfikacyjne związane ze skargą jak również przez personel, który nie wykazuje konfliktu interesów z klientem składającym skargę.

Każdorazowo składający skargę zostaje formalnie powiadomiony o przyjęciu, przebiegu oraz wyniku procesu postępowania ze skargą.