Do oceny wyrobu, przeprowadzanej w oparciu o wniosek i jego załączniki, Kierownik Zakładu wyznacza specjalistów o odpowiednich kwalifikacjach, którzy nie byli związani lub zatrudnieni przez Jednostkę zaangażowaną w projektowanie, dostarczanie, przekazanie do użytkowania tego rodzaju wyrobów, w taki sposób lub w takim czasie, że mogłoby to zagrozić bezstronności.

Ocena wyrobów odbywa się według norm i dokumentów odniesienia, obejmując zakres podany we wniosku i według wszystkich kryteriów przyjętego programu certyfikacji.

Podczas przeprowadzania oceny, specjaliści Jednostki certyfikującej posługują się normami i dokumentami odniesienia z zakresu akredytacji.

Przeprowadzona ocena jest dokumentowana w raporcie z oceny, raporcie z auditu lub protokole z kontroli warunków organizacyjno – technicznych (jeżeli istnieje konieczność dokonania oceny systemu zarządzania jakością klienta).

W przypadku stwierdzenia niezgodności, Klient otrzymuje pełny raport zawierający wyniki oceny, identyfikujący każdą niezgodność, którą należy usunąć w celu spełnienia wszystkich wymagań stawianych przy certyfikacji oraz określający wymagany zakres dodatkowej oceny lub badań.

Jeżeli Klient może wykazać, że zostały podjęte działania korygujące w celu spełnienia w określonym czasie wszystkich wymagań, Jednostka certyfikująca powtarza tylko niezbędne fragmenty pierwotnej procedury oceny.

Dodatkowych informacji w zakresie programów certyfikacji udzielą Państwu:
dr inż. Andrzej Figiel tel. (32) 2374604, (32) 2374570
oraz mgr inż. Grzegorz Jeziorowski tel. (32) 23-74-463, e-mail: gjeziorowski@komag.eu