Slider

Projekt zrealizowany w ramach Programu Badań Stosowanych w ścieżce B,

dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Tytuł projektu:

„Metoda diagnozy oraz program ograniczania niepożądanych zjawisk związanych z użytkowaniem środków technicznych pod ziemią kopalni – rozwiązania organizacyjne oraz ukierunkowane na redukcję ryzyka w podsystemie społecznym”

Akronim: PROFI

Nr Umowy:

Umowa nr PBS1/B2/2/2012

Cel projektu:

Celem projektu badawczego było ograniczenie skali i nasilenia niepożądanych zjawisk związanych z użytkowaniem środków technicznych pod ziemią kopalni poprzez poprawę stanu bezpieczeństwa podsystemu społecznego oraz eliminację niedostatków organizacyjnych.

Okres realizacji projektu:

Listopad 2012 – kwiecień 2015

Projekt zrealizowany przez konsorcjum naukowo-przemysłowe: Główny Instytut Górnictwa - Lider, Instytut Techniki Górniczej KOMAG oraz Kompania Węglowa S.A.

Projekt zrealizowany w ramach Programu Badań Stosowanych w ścieżce B,

dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Tytuł projektu:

„Modelowanie mechanizmu gromadzenia się wybuchowego pyłu węglowego w pobliżu frontów eksploatacyjnych w aspekcie identyfikacji, oceny i niwelacji możliwości powstania jego wybuchu”

Akronim: MEZAP

Nr Umowy:

Umowa nr PBS1/B2/4/2012

Cel projektu:

Celem projektu było opracowanie modelu strefy wykorzystującej aerozol powietrzno-wodny, zabezpieczającej przed wybuchem pyłu węglowego, w oparciu o wyniki badań dołowych i laboratoryjnych oraz symulacji wirtualnych. Analiza rozkładu frakcyjnego gromadzącego się pyłu węglowego skorelowana z warunkami górniczo-geologicznymi, pozwoliła określić właściwości strumienia zraszającego, potrzebne do zmycia, nawodnienia i przemieszczenia pyłu, w dalsze części wyrobiska. Model elementów strefy zabezpieczającej opracowany w wyniku badań laboratoryjnych został zweryfikowany poprzez wykonanie modelu wirtualnego, który odwzorowywał pracę strefy zabezpieczającej w pełnym wymiarze jej zastosowania. Rzeczywisty model strefy zabezpieczającej został wykonany i przebadany w warunkach eksploatacyjnych. Rozwiązanie ograniczy pracochłonność procesu wykonywania i odnawiania stref zabezpieczających, zwiększy niezawodność ich działania i przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa.

Okres realizacji projektu:

Listopad 2012 – październik 2015

Projekt zrealizowany przez konsorcjum naukowo-przemysłowe: Instytut Techniki Górniczej KOMAG - Lider, Główny Instytut Górnictwa oraz Kompania Węglowa S.A.

Projekt zrealizowany w ramach Programu Badań Stosowanych w ścieżce B,
dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Tytuł projektu:

„Innowacyjny system posuwu maszyny wydobywczej podnoszący efektywność wydobycia oraz bezpieczeństwo pracy w kompleksach ścianowych”
Akronim: FLEXTRACK

Nr Umowy:

Umowa nr PBS1/B2/5/2012

Cel projektu:

Celem projektu badawczego było opracowanie i przebadanie nowatorskiego produktu, jakim był innowacyjny system posuwu maszyny wydobywczej Flextrack. W odpowiedzi na wymaganą wysoką efektowność eksploatacji złóż i bezpieczeństwo pracy obsługi kompleksu ścianowego w ITG KOMAG została opracowana nowa koncepcja systemu posuwu. Nowatorskie podejście do problemu przemieszczania się maszyny wydobywczej będącej częścią kompleksu ścianowego stanowiło konieczność podjęcia prac polegających na uszczegółowieniu koncepcji oraz przeprowadzenia badań stanowiskowych.

Okres realizacji projektu:

grudzień 2012 – listopad 2015

Projekt zrealizowany przez konsorcjum naukowo-przemysłowe: Instytut Techniki Górniczej KOMAG - Lider, Instytut Odlewnictwa, Akademia Górniczo-Hutnicza – Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki oraz Przedsiębiorstwo Innowacyjne Odlewnictwa „SPECODLEW” Sp. z o.o.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Nazwa projektu:

„Rozbudowa laboratoriów Instytutu Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach celem prowadzenia badań na rzecz bezpieczeństwa użytkowania wyrobów”

Nazwa Beneficjenta:

Instytut Techniki Górniczej KOMAG

   
Wartość projektu: 1 478 560,96 PLN
   
Wartość dofinansowania: 429 434,46 PLN
   

Cel projektu:

Przedmiotem projektu jest rozbudowa laboratoriów Instytutu Techniki Górniczej KOMAG w celu dostosowania ich infrastruktury badawczej do prowadzenia prac na rzecz bezpieczeństwa użytkowania wyrobów, a tym samym wzrostu konkurencyjności Instytutu na rynku innowacji i usług badawczych.

Okres realizacji projektu:

lipiec 2012 – grudzień 2013

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl