(dotyczy programów certyfikacji typu 3 i 5 wg PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01)

Zespół Kontroli Wydanych Certyfikatów Zakładu sprawuje nadzór nad certyfikowanymi wyrobami oraz prawidłowością wykorzystywania certyfikatu, zgodnie z kryteriami programu certyfikacji typu 3 i 5 wg PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01.

Nadzór obejmuje sprawdzenie spełnienia obowiązków przez Klienta, wymienionych poniżej oraz zgodnie z podpisaną umową.

Jednostka certyfikująca powiadamia Klienta o wynikach przeprowadzanych działań w ramach nadzoru.

Negatywne wyniki w trakcie sprawowania nadzoru skutkują zawieszeniem lub cofnięciem certyfikatu lub ograniczeniem zakresu certyfikacji. Klient może także złożyć wniosek o zawieszenie lub cofnięcie certyfikatu.

Klient w okresie ważności certyfikacji ma obowiązek:

 • zapewnić, że dostarczane przez niego wyroby, na które udzielono certyfikacji, będą zgodne z wymaganiami norm i innych dokumentów odniesienia stanowiących podstawę certyfikacji oraz wyrobem, który przeszedł badania z wynikami uznanymi przez Jednostkę certyfikującą,
 • powoływać się na certyfikację wyłącznie w odniesieniu do zakresu, na który certyfikacji udzielono,
 • nie wykorzystywać certyfikacji, udzielonej na swoje wyroby, w sposób mogący naruszyć dobre imię Jednostki certyfikującej oraz nie składać takich oświadczeń odnośnie do tej certyfikacji, które Jednostka certyfikująca może uznać za wprowadzające w błąd lub nieuprawnione,
 • po ewentualnym zawieszeniu lub cofnięciu certyfikacji zaprzestać wykorzystywania wszystkich materiałów reklamowych zawierających jakiekolwiek powołanie się na tę certyfikację oraz zwrócić na żądanie Jednostki certyfikującej wydane dokumenty certyfikacyjne,
 • wykorzystywać certyfikację tylko do wskazania, że wyroby certyfikowane są zgodne z wyspecyfikowanymi normami,
 • informować Jednostkę certyfikującą o wszelkich zmianach znacząco wpływających na konstrukcję lub cechy wyrobu, zmianach procesu produkcji, zmianach w statusie własności, organizacji lub zarządzaniu Klienta mogących wpłynąć na zgodność wyrobu,
 • przechowywać zapisy o wszelkich znanych Klientowi reklamacjach dotyczących zgodności wyrobu z wymaganiami właściwej normy i udostępniać te zapisy na życzenie,
 • podejmować odpowiednie działania w związku z tymi reklamacjami i wszelkimi usterkami wykrytymi w wyrobach lub usługach, które mają wpływ na ich zgodność z wymaganiami stawianymi przy certyfikacji,
 • dokumentować podjęte działania,
 • umożliwić specjalistom Jednostki certyfikującej przeprowadzenie czynności związanych z prowadzonym nadzorem, w zakresie:

 • oceny procesu produkcyjnego lub usługi,
 • badania lub inspekcji próbek z fabryki,

a w odniesieniu wyłącznie do programu typu 5 wg PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01 również w zakresie:

 • auditu systemu zarządzania jakością połączonego z badaniami losowymi lub inspekcjami,
 • badania albo inspekcji próbek z fabryki lub z wolnego rynku, lub z obu tych źródeł.

Dodatkowych informacji w zakresie programów certyfikacji udzielą Państwu:
dr inż. Andrzej Figiel tel. (32) 2374604, (32) 2374570
oraz mgr inż. Grzegorz Jeziorowski tel. (32) 23-74-463, e-mail: gjeziorowski@komag.eu