Wydawnictwo KOMAG wydaje monografie pokonferencyjne, które powstały na bazie referatów wygłoszonych podczas konferencji. Materiały pokonferencyjne dostępne tylko formie elektronicznej w cenie 40 zł za monografię.

Informacje dla autorów referatów

Informacje dla autorów referatów konferencyjnych KOMEKO i KOMTECH
 1. Redakcja przyjmuje nie publikowane wcześniej referaty o merytorycznej zawartości odpowiadającej profilowi konferencji, dlatego Redakcja zastrzega sobie prawo do rezygnacji z opublikowania artykułu jeśli:
  • jego tematyka nie mieści się w profilu konferencji,
  • referat nie uzyska pozytywnych recenzji,
  • referat jest niekompletny lub zawiera materiały graficzne o zbyt niskiej jakości,
  • nie został przygotowany zgodnie ze wskazówkami edytorskimi.
 2. Od autora/ów referatu wymaga się:
  • ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji, przy czym główną odpowiedzialność za treść złożonego utworu ponosi autor zgłaszający opracowanie,
  • jawności informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji.
 3. Autorzy artykułów zakwalifikowanych do publikacji w materiałach konferencyjnych KOMEKO i KOMTECH są zobowiązani do przeniesienia na wydawcę (Instytut Techniki Górniczej KOMAG) praw do wykorzystania sporządzonego tekstu i jego zamieszczania w wersji elektronicznej na stronie internetowej Wydawnictwa lub udzielenia wydawcy nieodpłatnej licencji na wykorzystanie i rozporządzanie opracowanymi utworami z zachowaniem praw majątkowych przez autora. (Karta zgłoszenia).
 4. Autora/ów prosimy o stosowanie się do następujących zasad publikacji referatów: Zobacz: Karta zgłoszenia – druk uniwersalny

  Zasady redagowania referatów w materiałach konferencyjnych ” [doc] – Szablon referatu w opracowaniu

  Bibliografia – wskazówki dla autorów [PDF]

 5. Objętość referatu nie może być mniejsza niż 7 stron edytorskich zgodnie z ustalonym szablonem materiałów konferencyjnych.
 6. Tekst przeznaczony do publikacji należy przekazać w powyższym szablonie w wersji edytowalnej wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem zgłoszenia referatu (nadsyłanie materiałów na adres email: wydawnictwo@komag.eu
 7. Wstępna akceptacja referatu, następuje po sprawdzeniu przez Redakcję:
  • zawartości pierwowzoru publikacji, tj. czy zawiera: stopnie i tytuły naukowe/zawodowe autora/ów; afiliacje autora/ów, tytuł, streszczenie, wstęp (wprowadzenie), ujęcie problematyki w punktach, podsumowanie, spis literatury (bibliografię),
  • karty zgłoszenia.
 8. Kwalifikacji referatu do recenzji dokonuje Redaktor tematyczny, po:
  • uzyskaniu pozytywnych recenzji
  • korekcie zrecenzowanej wersji artykułu
  • zatwierdzeniu do druku ostatecznej wersji artykułu przez Redakcję Wydawnictwa

KOMTECH


Przedstawiamy Państwu monografie pokonferencyjne z cyklu „KOMTECH – INNOWACYJNE TECHNIKI I TECHNOLOGIE DLA GÓRNICTWA BEZPIECZEŃSTWO – EFEKTYWNOŚĆ – NIEZAWODNOŚĆ”, które zawierają przykłady prac badawczych, technicznych i wdrożeniowych, realizowanych przez jednostki naukowe i przemysłowe.

KOMEKO


Przedstawiamy Państwu monografie z cyklu „KOMEKO – INNOWACYJNE I PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA TECHNIKI I TECHNOLOGIE PRZERÓBKI SUROWCÓW MINERALNYCH – BEZPIECZEŃSTWO – JAKOŚĆ – EFEKTYWNOŚĆ”, które zawierają przykłady prac badawczych, technicznych i wdrożeniowych, realizowanych przez jednostki naukowe i przemysłowe.

CYLINDER


Prezentujemy Państwu monografie poświęcone badaniom, konstrukcji, wytwarzaniu i eksploatacji układów hydraulicznych. Są one owocem konferencji zorganizowanych przez Instytut Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach „CYLINDER – BADANIE, KONSTRUKCJA, WYTWARZANIE I EKSPLOATACJA UKŁADÓW HYDRAULICZNYCH„. Konferencja odbywała się cyklicznie do roku 2015.

TRANSPORT SZYBOWY


Prezentujemy Państwu monografie „TRANSPORT SZYBOWY” poświęcone zagadnieniom nowoczesnych i niezawodnych systemów transportu szybowego, ze szczególnym uwzględnieniem problemów bezpieczeństwa użytkowania wyciągów szybowych. Konferencja odbywała się cyklicznie do roku 2015.

IMTech


W materiałach pokonferencyjnych przedstawiono najnowsze osiągnięcia naukowe, badawcze i techniczne w dziedzinie górnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie wykorzystania innowacyjnych technik i technologii, jak również prezentacja oferty producentów maszyn i urządzeń.