O Czasopiśmie

Okładka - Mining machines - pierwszy kwartał 2020

ISSN 2450-9442

Pierwotną wersją czasopisma „Maszyny Górnicze” od 2016 roku jest wersja elektroniczna. (ISSN 0209-3693 – wersja papierowa czasopisma „Maszyny Górnicze” do 2015 r.)

Punktacja MNISW

Kwartalnik “Maszyny Górnicze” znajduje się w Wykazie punktowanych czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 5 punktami za umieszczoną w nim publikację naukową.

Czasopismo jest indeksowane

 • w bazie polskich czasopism technicznych – BazTech, która jest najważniejszą bazą danych o zawartości polskich czasopism technicznych. Zasoby BazTech są indeksowane przez Google Scholar, Google i WorldWideScience.org,
 • w bazie IC Journal Master List – ocena Index Copernicus Value, ICV 2018 = 71.13,
 • w międzynarodowej bazie Directory of Open Access Journals DOAJ, która zawiera spis recenzowanych czasopism naukowych, do których dostęp jest darmowy.

PROFIL NAUKOWY

Kwartalnik naukowo-techniczny wydawany przez KOMAG od 30 lat jest czasopismem prezentującym prace naukowe, badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe w obszarze mechanizacji górnictwa, szczególnie z zakresu:

 • mechanizacji procesów wydobywczych i przeróbczych w górnictwie
 • automatyzacji i robotyzacji procesów technologicznych w górnictwie
 • mechanizacji procesów produkcyjnych i transportowych
 • tworzenia technologii i urządzeń ochrony środowiska,
 • doskonalenia metod badań naukowych i prac rozwojowych,
 • prowadzenia badań laboratoryjnych i eksploatacyjnych, w aspekcie funkcjonalności, niezawodności, ergonomii i bezpieczeństwa pracy oraz ochrony środowiska,
 • przystosowania wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyk,
 • wdrażania wyników badań naukowych i prac rozwojowych,
 • zarządzanie procesami.

W kwartalniku prezentowane są artykuły naukowców z wyższych uczelni, instytutów oraz użytkowników i producentów maszyn. Powołana Rada Programowa stanowi ciało doradcze zespołu redakcyjnego.