Wartość majątku Instytutu Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach według stanu na dzień 31.12.2018 r., wynosi (wartość netto):

Nazwa składnika

Kwota

I

Wartości niematerialne i prawne

21 496,75  

II

Rzeczowe aktywa trwałe

10 765 017,87  

 

1) Środki trwałe

10 632 684,37  

a) grunty własne

354 597,89  

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

8 453 225,36  

c) urządzenia techniczne i maszyny

219 260,17  

d) środki transportu

0,00  

e) inne środki trwałe

1 605 600,95  

2) Środki trwałe w budowie

132 333,50  

III

Inwestycje długoterminowe

15 128 369,07  

 

1) Nieruchomości

1 377 095,25  

2) Długoterminowe aktywa finansowe

13 751 273,82  

 

Razem

25 914 883,69  

 


Zgodnie z art. 11.1 Ustawy z dnia 9 sierpnia 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r., poz. 1202) poniżej tekst Uchwały nr 5/47 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Doskonalenia Kadr KOMAG Sp. z o.o..

Uchwała nr 5/47.