Praca zbiorowa MonografiaISBN 978-83-65593-18-4

Mamy przyjemność przedstawić Państwu kolejne wydanie monografii z cyklu „KOMEKO”, poświęconą innowacyjnym i przyjaznym dla środowiska technikom i technologiom przeróbki surowców mineralnych, uzyskiwania ekopaliw oraz rewitalizacji terenów poprzemysłowych. Monografia zawiera opisy prac badawczych, technicznych i wdrożeniowych, realizowanych przez jednostki naukowe i przemysłowe.

Przedstawiona w monografii problematyka obejmuje między innymi: retrospektywny przegląd procesów przeróbki mechanicznej w polskich kopalniach węgla, opis nowoczesnych metod i technologii stosowanych w gospodarce odpadami, jak również opis nowych rozwiązań maszyn przeróbczych.Poruszono także zagadnienia rekultywacji i rewitalizacji terenów poprzemysłowych, eksploatacji kruszyw i surowców skalnych oraz tematykę śladu wodnego i jego wpływu na gospodarkę słodką wodą. Przedstawiono problematykę w zakresie możliwości pozyskiwania pierwiastków ziem rzadkich, zgazowania węgla oraz uzyskiwania ekopaliw. W monografii zwrócono uwagę na brak usystematyzowania prawnego w odniesieniu do szeregu substancji chemicznych występujących w odzieży ochronnej pracowników sektora górniczego dlatego podjęto próbę wyspecyfikowania listy niebezpiecznych substancji chemicznych wraz z podaniem limitów ich występowania. Zaprezentowane w monografii rozwiązania, będące wynikiem prac naukowych, badawczych, rozwojowych, technicznych i organizacyjnych prowadzonych w ośrodkach naukowych i przemysłowych, świadczą o aktywności środowiska przeróbki surowców mineralnych. Coraz większy nacisk kładzie się na możliwość odzyskiwania surowców przy równocześnie zwiększającej się świadomości w zakresie wymagań ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa pracy i redukcji czynników zagrożenia. W imieniu wydawcy redaktorzy naukowi dziękują wszystkim autorom, recenzentom i osobom, które przyczyniły się do powstania niniejszej monografii. Wyrażamy nadzieję, że zaprezentowane tematy wpłyną na poprawę jakości i efektywności procesów produkcji surowców mineralnych oraz zwiększenia bezpieczeństwa pracy.

prof. dr hab. inż. Aleksander Lutyński dr hab. inż. Dariusz Prostański Redaktorzy naukowi monografii

Gliwice, marzec 2019 r. SPIS TREŚCIROZDZIAŁ IPRZERÓBKA MECHANICZNA WĘGLA W POLSCE – STARE I NOWE ROZWIĄZANIA1.1. Przeróbka mechaniczna w kopalniach węgla kamiennego niepodległej Polski 61.2. Rozwój konstrukcji młynów planetarnych  231.3. Wdrożenie przesiewaczy produkcji PROGRESS ECO  w KWK Budryk  40ROZDZIAŁ IIPOZYSKIWANIE PIERWIASTKÓW ZIEM RZADKICH2.1. Separacja minerałów zawierających pierwiastki  ziem rzadkich  522.2. Opracowanie koncepcji prac badawczo-rozwojowych odzysku pierwiastków ziem rzadkich z popiołu węgla kamiennego  67ROZDZIAŁ IIIKRUSZYWA MINERALNE3.1. Metody poprawy jakości kruszyw mineralnych  wytwarzanych w mobilnych zestawach przeróbczych  89ROZDZIAŁ IVEKOLOGICZNE PALIWA WĘGLOWE4.1. Ekologiczne paliwa węglowe produkcji PGG SA i proces spalania w kotłach klasy Ecodesign  102ROZDZIAŁ VOCHRONA ŚRODOWISKA – REKULTYWACJA TERENÓW, GOSPODARKA WODNA5.1. Gospodarcze wykorzystanie wskaźnika śladu wodnego  128ROZDZIAŁ VIBEZPIECZEŃSTWO PRACY, MONITOROWANIE CZYNNIKÓW ZAGROŻENIA6.1. Bezpieczeństwo użytkowania odzieży ochronnej  pracowników sektora górniczego  pod kątem narażenia na substancje chemiczne  144Indeks autorów  159