ImagePraca zbiorowa Monografia

ISBN  978-83-60708-42-2

Po raz kolejny mamy przyjemność zaprezentowania Państwu monografię poświęconą najnowszym osiągnięciom naukowym, badawczym i technicznym z zakresu zrównoważonej gospodarki surowcami mineralnymi, rekultywacji terenów poprzemysłowych, gospodarki odpadami, wytwarzania i wykorzystywania paliw alternatywnych oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka w środowisku pracy.

Przedstawiona w poszczególnych działach tematyka uwzględnia wyniki prac badawczych prowadzon6ych w wyższych uczelniach, jednostkach badawczo-rozwojowych, w aspekcie relacji Paliwa–Bezpieczeństwo–Środowisko.

Prezentowane wyniki prac naukowo-badawczych oraz wdrożeniowych obejmują procesy projektowania, badania, wytwarzania i eksploatacji rozwiązań technologicznych próbki surowców mineralnych, zwłaszcza w aspekcie zagospodarowania i składania odpadów wzbogacania węgla.

Wyznacznikiem przyszłościowych technologii odpadowych będzie problem składania odpadów niebezpiecznych, który przedstawiono w dwóch rozdziałach, autorów z Politechniki Śląskiej, KOMAG-u oraz OBR Chemkop sp. z o.o..

Kolejne rozdziały przedstawiają nowe rozwiązania konstrukcyjne maszyn i urządzeń do procesów przeróbczych surowców mineralnych, autorów z KOMAG-u oraz BPP WAMAG S.A..

Zagadnienia bezpieczeństwa i ochrony Środowiska pracy w zakresie ograniczenia zapylenia, hałasu, emisji spalin i stosowania materiałów wybuchowych zawarto w trzech rozdziałach monografii, autorstwa przedstawicieli KOMAG-u oraz Politechniki Śląskiej

Praca zbiorowa Redakcja naukowa: Adam Klich, Antoni Kozieł

 

Spis treści
  
Rozdziały:
Europejska inicjatywa na rzecz surowców mineralnych – Stefan Góralczyk 7
Wybrane aspekty rekultywacji terenów po działalności górniczej – Zdzisław Kulczycki, Roman Uzarowicz  19
Foresight w zakresie priorytetowych i innowacyjnych technologii zagospodarowania odpadów pochodzących z górnictwa węgla kamiennego – Ireneusz Baic, Stefan Góralczyk  31
Technologie zagospodarowania odpadów z wzbogacania węgla kamiennego opracowane w IMBiGS – Jarosław Stankiewicz  45
Podziemne składowisko odpadów niebezpiecznych w Polsce – wyzwania i rzeczywistość – Zdzisław Kłeczek, Dagmara Zeljaś  59
Składowiska odpadów niebezpiecznych – czy mogą być bezpieczne? – Jolanta Biegańska, Michał Kozioł, Marcin Landrat  79
Składowisko odpadów poflotacyjnych „Gilów” – 30 lat od zakończenia eksploatacji – Mateusz Malczewski, Bartosz Korabiewski  93
Wpływ dokładności wzbogacania węgla koksowego na wychód koncentratu – Wiesław Blaschke, Stanisław Ziomber, Grzegorz Czarny 103
Identyfikacja depozytów mułów węglowych i strategia rozwoju technologicznego w zakresie ich gospodarczego wykorzystania – Ireneusz Baic, Wiesław Blaschke  111
Nowe możliwości zagospodarowania produktów mułowych w mieszan- kach energetycznych – Marian Pillich, Zygmunt Śmiejek, Andrzej Woźnica 125
Nowe rozwiązania konstrukcyjne wirówek wibracyjnych zwiększające skuteczność procesu odwodnienia miału węglowego 20-0 mm – Piotr Matusiak, Mariusz Bal, Marek Lenartowicz, Daniel Kowol  129
Wpływ prędkości obrotowej i częstości drgań kosza sitowego wirówki wibracyjnej typu WOK-1,5 na proces odwadniania – Daniel Kowol, Marek Lenartowicz, Michał Łagódka  141
Możliwości zastosowania różnych typów próbobiorników w przemyśle – Arkadiusz Tomas, Piotr Matusiak, Mariusz Bal  149
Produkcja kruszyw mineralnych ze skały przywęglowej z zastosowaniem kruszenia selektywnego – Jarosław Stankiewicz, Zygmunt Śmiejek 163
Przesiewanie drobnoziarnowe na sicie przesiewacza dwuczęstościowego – Remigiusz Modrzewski, Piotr Wodziński  175
Ochrona środowiska pracy przed zapyleniem w zakładach przeróbki mechanicznej węgla – Marek Jedziniak, Anna Loster-Mańka  185
Wpływ wprowadzonych zmian w stosowaniu materiałów wybuchowych w górnictwie podziemnym na bezpieczeństwo pracy – Jolanta Biegańska 195
Analiza rozkładu pola akustycznego dla innowacyjnych ekranów dźwiękochłonnych – Arkadiusz Ślusarek  207
Wybrane metody oczyszczania spalin możliwe do  zastosowania w górni-czych napędach spalinowych – Krzysztof Kaczmarczyk, Piotr Dobrzaniecki  215
Zgazowanie mieszanek węgiel kamienny – słoma rzepakowa w reaktorze z cyrkulującym złożem fluidalnym – Sławomir Stelmach, Krzysztof Słowik 227
Wpływ składu popiołu paliw alternatywnych na tendencje do tworzenia osadów zanieczyszczających instalacje kotłów energetycznych – Ryszard Wasielewski, Edyta Misztal  241
Układ mieszadeł specjalnych dla biogazowi – Bogdan Gicala, Adam Malinowski251
Badania nowego odczynnika flotacyjnego RFK-X – Beata Grynkiewicz-Bylina, Marek Lenartowicz, Bożena Rakwic  267
Zastosowanie olejów z rozkładu pirolitycznego odpadów organicznych do flotacji – Peter Fečko, Vlastimil Křiž, Horst Gondek, Alena Kašpárková, Josip Isek, Tien Pham Duc, Barbara Tora  281
Zagadnienie poprawy efektywności kompleksowej przeróbki surowego koncentratu cynku – Andrzej Jarosiński, Lucyna Madejska 295
Oczyszczanie ścieków na jonitach – Stanisława Sanak-Rydlewska303
Aspekty techniczne i ekologiczne wykorzystania osadów ściekowych w paleniskach kotłów rusztowych – Michał Kozioł  309
Ocena możliwości wykorzystania wybranych adsorbentów do usuwania zanieczyszczeń węglowodorowych ze środowiska wodnego – Aleksandra Lewkiewicz-Małysa, Renata Rogowska-Kwas, Bogumiła Winid 327
Dodatek:
Nowoczesna instalacja klarowania i zagęszczania mułów z wykorzysta- niem zagęszczacza z płytami pochylonymi Metso w ZG „Janina” –Marcin Mrowiec, Dariusz Gniza, Kazimierz Hoła, Tadeusz Kubicki  1
Nowoczesne technologie odwadniania oferowane przez Grupę Andritz – Karl Heinz Schmitz 7
Najnowsze rozwiązania stosowane w konstrukcji wirówek odwadniających flotokoncentrat i ich wpływ na osiągane parametry technologiczne – Piotr Myszkowski  15
Zastosowanie technologii Stack Sizer™ firmy Derrick Corporation w obiegu przeróbki węgla wymagającej znacznego obniżenia zawartości popiołu – Paul Brodzik  21
Uruchomienie produkcji ekopaliw w KW S.A. Oddział KWK „Bobrek-Centrum” w Bytomiu odpowiedzią na rosnące potrzeby rynku związane z czystymi technologiami węglowymi – Andrzej Kwiatos 31
Kierunki wykorzystania ciepła odpadowego dla poprawy jakości paliw spalanych w energetyce – Henryk Giemza, Andrzej Pyc, Grzegorz Gruszka, Jan Zimny  49