ImagePraca zbiorowa MonografiaISBN  978-83-60708-29-3Przedstawiamy Państwu kolejną monografię z zakresu innowacyjnych i przyjaznych dla środowiska systemów przeróbczych surowców mineralnych, co jest szczególnie ważne w aspekcie zrównoważonego rozwoju gospodarki.Problemy dotyczące technologii przeróbki surowców mineralnych, zwłaszcza Technologii Czystego Węgla, wymagają nowego, interdyscyplinarnego podejścia. Program produkcji czystego węgla zaczęto wprowadzać w Polsce z dużym opóźnieniem w stosunku do krajów zachodnich, co zmusza nas do podjęcia intensywnych działań naukowych, badawczych i technicznych celem zmniejszenia dzielących nas różnic.W ostatnich latach wiele uwagi poświęca się nowym technologiom przetwarzania węgla, gdyż jest to zagadnienie bardzo ważne.Analizując sytuację w Polsce, należy stwierdzić, że zasadniczym problemem jest oczyszczanie węgla przed spalaniem, a także poprawa jakości proce- sów spalania i oczyszczania spalin. Przygotowanie czystego węgla do spalania jest realizowane w procesach przeróbki mechanicznej węgla surowego, obejmującej m.in. uśrednianie, selektywne rozdrabnianie i tworzenie mieszanek. W Polsce proces uzyskiwania czystego węgla obejmuje głównie technologie klasycznego wzbogacania. Wydaje się zatem konieczne, aby producenci i użytkownicy węgla odpowiedzieli na następujące pytania:
  • jak czysty ma być węgiel kierowany do procesów spalania?
  • czy należy wzbogacać węgiel i kierować go do spalania w zmodernizowanych elektrowniach, czy też ponosić koszty zanieczyszczenia środowiska?
Oprócz informacji na temat Technologii Czystego Węgla, w monografii zaprezentowano wyniki prac naukowych i badawczych dotyczących utylizacji, unieszkodliwiania odpadów, paliw alternatywnych oraz modernizacji węzłów technologicznych zakładów przeróbczych.Dziękując współautorom monografii oraz jej wydawcom, wyrażamy nadzieję, że niniejsza publikacja będzie kolejnym krokiem na drodze rozwoju i doskonalenia innowacyjnych technologii dla przeróbki surowców mineralnych.Spis treści
   
Rozdziały: 
1.Wykrywanie deformacji nieciągłych na terenach płytkiej eksploatacji górniczej – Beata Witkowska-Kita, Ireneusz Baic, Bogna Gwoździewicz  7
2.Krajowe, Głębokie Składowisko Odpadów Niebezpiecznych (GSON) logiczną implikacją wobec rozwoju energetyki jądrowej – Dagmara Zeljaś  13
3.Określanie ilości wymywalnych metali ciężkich z odpadów górniczych za pomocą programu do modelowania hydrochemicznego PHREEQC – Bożena Rakwic  29
4.Utylizacja odpadów rolniczych (strąki fasoli, pestki śliwek) jako sorbentów do oczyszczania ścieków o dużej zawartości Cd, Cu, Fe, Pb i Zn – Kateřina Cehlová, Nikolas Mucha, Iva Janáková 37
5.Wpływ wielokrotnego zawrotu odczynnika ługującego na jakość koncentratu miedzi – Stanisława Sanak-Rydlewska  49
6.Kwaśne ługowanie jako sposób usuwania magnezu z koncentratu sfalerytowego – Andrzej Jarosiński, Katarzyna Fela  57
7.Zagospodarowanie drobnoziarnistych odpadów węglowych – Aleksander Lutyński  65
8.Metodyka i kryteria oceny obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych na przykładzie osadników mułów węglowych – Ireneusz Baic, Zbigniew Duszyc, Zbigniew Paluchiewicz  73
9.Wybrane aspekty zgazowania odpadów – Sławomir Stelmach, Ryszard Wasielewski  89
10.Technologie termochemicznej konwersji zużytych opon samochodowych – Ryszard Wasielewski, Sławomir Stelmach  101
11.Technologia zagospodarowania odpadów wielomateriałowych na płyty termoizolacyjne – Leszek Danecki, Zbigniew Paluchiewicz 113
12.Paliwo alternatywne z wysegregowanej frakcji odpadów komunalnych  – Barbara Tora, Stanisław Budzyń, Wiesław A. Żmuda, Peter Fečko, Barbora Lyčkova  119
13.Proces projektowania paliwa alternatywnego – aspekty prawne i technologiczne – Jolanta Robak, Katarzyna Matuszek 127
14.Możliwości utylizacji węgla o dużej zawartości siarki w celu uzyskania paliwa ekologicznego – Peter Fečko, Josef Valeš, Barbara Tora, Nikolas Mucha, Jaroslav Kusý, Iva Janáková  139
15.Symulacja procesu współspalania węgla kamiennego z gumą z wykorzystaniem programu typu CFD – Joachim Kozioł, Piotr Matusiak, Wojciech Chuchnowski  149
16.Metody wysoko skutecznego przesiewania materiałów trudno przesiewalnych w aspekcie zastosowania nowego typu przesiewacza – Jerzy Kuźmin 157
17.Modernizacja układów przesiewania koksu w koksowni Radlin – Kazimierz Majka, Jan Pasz, Piotr Pasiowiec, Barbara Tora  165
18.Przesiewacz dwuczęstościowy. Badania kinematyczne i procesowe – Remigiusz Modrzewski, Piotr Wodziński  173
19.Porównanie zapotrzebowania mocy w procesach granulacji przesypowej – Andrzej Obraniak, Andrzej Heim, Tadeusz Gluba  183
20.Kierunki modernizacji ZPMW KWK „Zofiówka” dla osiągnięcia zdolności produkcyjnej 17 Mg/dobę – Henryk Giemza, Andrzej Pyc 
21.Modernizacja węzłów technologicznych w zakładzie przeróbczym bez naruszania centralnego systemu sterowania – Janusz Babczyński, Wiesław Firczyk  
22.Badanie wpływu rozmywalności skały płonnej na wyniki flotacji węgla – Marian Kurzac, Barbara Tora  
23.Zasilanie pras filtracyjnych przy użyciu pompy KREBS millMAX na przykładzie KWK „Sośnica” – Piotr Myszkowski, Michał Gładek 
24.Rozwiązania konstrukcyjne układów odbioru produktu dolnego w osadzarkach pulsacyjnych – Daniel Kowol, Marek Lenartowicz, Michał Łagódka  
25.Symulacja numeryczna warunków hydraulicznych w komorze flotownika powietrzno-mechanicznego – Bogdan Gicala, Marek Lenartowicz