Komunikat nr 20

Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca informuje producentów przetyczek przeznaczonych do zabezpieczania złącz wtykowych stosowanych w górniczych napędach i sterowaniach hydraulicznych, że nowe wydanie normy PN-G-32000:2011 Górnicze napędy i sterowania hydrauliczne. Złącza wtykowe. Wymagania, m.in. określiło wymagania w zakresie materiałów, własności mechanicznych, zabezpieczenia antykorozyjnego, wprowadziło dodatkowe odmiany przetyczek C i H oraz zmieniło wymagania w zakresie znakowania.

Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca posiada w swoim zakresie akredytacji normę PN-G-32000:2011 i oferuje przeprowadzenie procesów certyfikacji przetyczek i pozostałych elementów złącza wtykowego na zgodność z jej wymaganiami.

Dodatkowe informacje – mgr inż. Grzegorz Jeziorowski tel. (32) 23-74-463, e-mail: gjeziorowski@komag.eu

Komunikat nr 19

Norma dotycząca systemów jakości dla produkcji urządzeń budowy przeciwwybuchowej jest już dostępna w języku polskim. Polski Komitet Normalizacyjny zastąpił normę PN-EN ISO/IEC 80079-34:2011 Atmosfery wybuchowe – Część 34: Stosowanie systemów jakości przy produkcji urządzeń (oryg.) nowym wydaniem normy z 2013 r. w języku polskim, ułatwiając tym samym jej wdrożenie.

Przypominamy, że ostatecznym terminem wdrożenia normy ISO/IEC 80079-34:2013 jest 25 maj 2014 r.

Dodatkowe informacje – dr inż. Andrzej Figiel tel. (32) 23-74-604, e-mail: afigiel@komag.eu

Komunikat nr 18

Producenci układów hydraulicznych i pneumatycznych i ich elementów deklarują zgodność swoich wyrobów z normą PN-EN 982:1998 oraz PN-EN 982+A1:2008 Bezpieczeństwo maszyn. Wymagania bezpieczeństwa dotyczące układów hydraulicznych i pneumatycznych i ich elementów. Hydraulika, która została zastąpiona normą PN-EN ISO 4413:2011 Napędy i sterowania hydrauliczne. Ogólne zasady i wymagania bezpieczeństwa dotyczące układów i ich elementów.

Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca posiada w swoim zakresie akredytacji normę PN-EN ISO 4413:2011 i oferuje przeprowadzenie procesów certyfikacji wyrobów na zgodność z jej wymaganiami.

Dodatkowe informacje – mgr inż. Grzegorz Jeziorowski tel. (32) 23-74-463, e-mail: gjeziorowski@komag.eu

Komunikat nr 17

W marcu br. zostanie ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjna norma PN-EN 60079-0:2013, zharmonizowana z dyrektywą 94/9/WE (ATEX), zawierająca podstawowe wymagania dotyczące wszystkich urządzeń elektrycznych przeznaczonych do stosowania w atmosferach wybuchowych związanych z obecnością gazów, par, pyłów.

Poprzednie wydanie normy z 2009 r. nie wprowadziło zmian w wymaganiach technicznych. Zmiany dotyczyły uwzględnienia w oznaczeniu urządzeń Ex poziomów zabezpieczeń EPLs (Equipment Protection Levels) oraz rozdzielenia wymagań dla urządzeń przeznaczonych do pracy w gazowych atmosferach wybuchowych (grupa II) oraz zagrożonych wybuchem pyłów (grupa III).

Norma PN-EN 60079-0:2013 wprowadza szereg istotnych zmian wymagań technicznych dotyczących konstrukcji i badań urządzeń elektrycznych objętych jej zakresem, które należy uwzględnić podczas weryfikacji konstrukcji obecnie produkowanych wyrobów oraz projektowania wyrobów, które będą w najbliższej przyszłości poddawane procedurom oceny zgodności.

Dodatkowe informacje – dr inż. Andrzej Figiel tel. (32) 23-74-604, e-mail: afigiel@komag.eu

Komunikat nr 16

Praktyka w ocenie zgodności rurociągów stalowych wykazuje, że producenci często nie uwzględniają zmian w dokumentacjach techniczno – konstrukcyjnych wynikających z zastąpienia normy PN-H-74219:1980 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania przez PN-EN 10210-1:2007, PN-EN 10210-2:2007 i PN-EN 10224:2006 oraz normy PN-H-74244:1979 Rury stalowe ze szwem przewodowe przez PN-EN 10219-1:2007, PN-EN 10219-2:2007, PN-EN 10208-2:2011 i PN-EN 10224:2006.

Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca zwraca uwagę, że konstrukcja (oznaczenie materiału konstrukcyjnego, średnice, grubości ścianek, tolerancje itp.) wprowadzanych do obrotu rurociągów stalowych powinna być zgodna z aktualnym stanem wiedzy technicznej, co może zostać spełnione poprzez uwzględnienie wymagań obowiązujących norm.

Komunikat nr 15

Doświadczenia Zakładu Badań Atestacyjnych Jednostki Certyfikującej związane z oceną zgodności wyrobów wykonanych z tworzyw sztucznych lub zawierających taki rodzaj materiału wykazują, że tworzywa sztuczne nie są jednoznacznie identyfikowane. Nazwa i oznaczenie tworzywa na rysunku (w opisie wyrobu) powinny być identyczne jak nazwa i oznaczenie w sprawozdaniach z badań antyelektrostatyczności, trudnopalności, nietoksyczności. Na producencie/dostawcy spoczywa obowiązek zapewnienia jednolitej identyfikowalności tworzyw we wszystkich przedstawianych sprawozdaniach z badań, które zlecane są bezpośrednio przez producenta/dostawcę wyrobów.

Dodatkowe informacje – mgr inż. Józef Kaczmarczyk tel. (32) 23-74-570, e-mail: jkaczmarczyk@komag.eu

Komunikat nr 14

Norma PN-EN ISO 12100:2011 Bezpieczeństwo maszyn. Ogólne zasady projektowania. Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka, zharmonizowana z dyrektywą 2006/42/EC, została zastąpiona nowym jej wydaniem PN-EN ISO 12100:2012. Data publikacji: 26.11.2012 r.

Informujemy producentów i dostawców, którzy poddali swoje wyroby procesowi certyfikacji na zgodność z normami: PN-EN ISO 12100-1:2005, PN-EN ISO 12100-2:2005 i PN-EN ISO 14121-1:2008, że z dniem 30.11.2013 r. przestanie obowiązywać zasada domniemania zgodności z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy 2006/42/EC, którą wykazano poprzez spełnienie wymagań w/w norm.

Dodatkowe informacje – mgr inż. Władysław Neffe tel. (32) 23-74-476, e-mail: wneffe@komag.eu

Komunikat nr 13

Norma PN-G-32010:1997 Górnicze napędy i sterowania hydrauliczne. Hydrauliczne przewody giętkie z oplotem metalowym. Wymagania i badania została zastąpiona nowym jej wydaniem PN-G-32010:2012 Górnicze napędy i sterowania hydrauliczne. Węże i przewody hydrauliczne z gumy wzmocnione drutem. Data publikacji: 19.12.2012 r.

Informujemy producentów i dostawców, którzy poddali swoje wyroby procesowi certyfikacji na zgodność z normą PN-G-32010:1997, aby w wystawianych deklaracjach zgodności powoływać się na nowe wydanie normy, przeprowadzając wcześniej własną ocenę zgodności. W przypadku konieczności dołączania do deklaracji certyfikatu zgodności lub uprawniającego do oznaczania wyrobów znakiem bezpieczeństwa należy zwrócić się do Zakładu Badań Atestacyjnych Jednostki Certyfikującej o rozszerzenie certyfikatu.

Dodatkowe informacje – mgr inż. Grzegorz Jeziorowski tel. (32) 23-74-463, e-mail: gjeziorowski@komag.eu

Komunikat nr 12

Norma PN-EN 13463-5:2005 Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Część 5: Ochrona za pomocą bezpieczeństwa konstrukcyjnego „ c” została zastąpiona nowym jej wydaniem PN-EN 13463-5:2012 Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Część 5: Zabezpieczenie za pomocą bezpieczeństwa konstrukcyjnego „c”. Data publikacji: 28.12.2012 r.

Producenci, którzy poddali swoje wyroby procesowi certyfikacji na zgodność z normą PN-EN 13463-5:2005 powinni w wystawianych deklaracjach zgodności powoływać się na nowe wydanie normy, przeprowadzając wcześniej własną ocenę zgodności. W przypadku wprowadzenia w wyrobach zmian wpływających na zabezpieczenie przeciwwybuchowe, należy zwrócić się do Zakładu Badań Atestacyjnych Jednostki Certyfikującej o rozszerzenie certyfikatu.

Dodatkowe informacje – mgr inż. Iwona Olszewska tel. (32) 23-74-715, e-mail: iolszewska@komag.eu

Komunikat nr 11

Informujemy, że wszystkie rodzaje certyfikatów wydawanych przez Instytut Techniki Górniczej Zakład Badań Atestacyjnych Jednostkę Certyfikującą, począwszy od 2013 r., będą posiadać nową szatę graficzną.

Komunikat nr 10

Informujemy, że  norma PN-EN 13980:2004 została zastąpiona nową normą: PN-EN ISO/IEC 80079-34:2011 Atmosfery wybuchowe – Część 34: Stosowanie systemów jakości przy produkcji urządzeń (oryg.)
Mając na uwadze powyższe zgodnie z ustaleniami Komisji Europejskiej zawartymi w  Official Journal of the European Union (C 130/1), jednostki które wdrożyły system na zgodność z normą PN-EN 13980:2004 w terminie do 25.5.2014 muszą dostosować swój system zarządzania  do wymagań nowej normy.  
Po tym terminie zatwierdzanie i ocena systemu jakości w produkcji urządzeń budowy przeciwwybuchowej będą dokonywane tylko na podstawie normy PN-EN ISO/IEC 80079-34:2011.

Komunikat nr 9

Informujemy, że KT nr 285 ds. Górniczych Maszyn i Urządzeń Dołowych, działający przy KOMAG-u opracował kolejny projekt normy, PN-G-32000 – Górnicze napędy i sterowania hydrauliczne – Złącza wtykowe – Wymagania, tym razem dotyczący podstawowych parametrów; wymagań konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i użytkowych dla złączy wtykowych stosowanych w górnictwie.

Projekt został skierowany do powszechnej ankiety.


Komunikat nr 8

Informujemy, że KT nr 285 ds. Górniczych Maszyn i Urządzeń Dołowych,  działający przy KOMAG-u opracował dwa projekty norm i skierował je do powszechnej ankiety.
Są to:  
– prPN-G-43042 Lutnie wirowe w górnictwie podziemnym – Wymagania i badania
– prPN-G-46860 Kopalniane koleje szynowe – Wózki hamulcowe i urządzenia hamowania awaryjnego – Wymagania, (zastępuje PN-G-46860:1999)
Data zakończenia ankiety: 2010-10-13
Uwagi do projektów można zgłaszać na adres  – shgsekr@pkn.pl , względnie bezpośrednio na adres Sekretariatu.


Komunikat nr 7

Informujemy, że decyzją Rady Technicznej CEN nr 63/2005 wprowadzono Normy Europejskie skonsolidowane, włączające zmiany do treści normy.
W konsekwencji zmieniono zasady numeracji Norm Europejskich, zgodnie z poniższym przykładem: 
– EN 71-1:2005 i osobno wydana do niej zmiana o numerze EN 71-1:2005/A3:2006 oraz poprawka EN 71-1:2005/AC:2006, po opracowaniu w CEN projektu nowej zmiany A4 i połączeniu treści dotychczas zatwierdzonych dokumentów z treścią projektu zmiany, otrzymała numer EN 71-1:2005+A4:2007.     
Prezes PKN wydał decyzję o zmianie numerów Polskich Norm wprowadzających Normy Europejskie skonsolidowane. 
Obecnie takie Polskie Normy oznaczone będą numerem PN-EN …+A… .


Komunikat nr 6

Informujemy, że bezpieczeństwo stosowania maszyn i urządzeń przeznaczonych do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem w dużym stopniu zależy od prawidłowo przeprowadzonej oceny ryzyka zapłonem (wybuchem). Podstawowymi normami, które pomagają w prawidłowym przeprowadzeniu i udokumentowaniu oceny ryzyka zapłonem (wybuchem) związanym ze stosowaniem maszyn górniczych są normy serii PN-EN 13463 oraz norma PN-EN 1710+A1:2010.


Komunikat nr 5

Przedsiębiorstwa zainteresowane certyfikacją systemu zarządzania jakością wg PN-EN ISO 9001:2009 oraz uzyskaniem praw do posługiwania się zastrzeżonym znakiem KOMAG-u serdecznie zapraszamy do współpracy i prosimy o kontakt z Zakładem Badań Atestacyjnych Jednostką Certyfikującą.


Komunikat nr 4

Skład i zawartość dokumentacji technicznej maszyn przewidzianych do certyfikacji w KOMAG-u powinny odpowiadać Dyrektywie 2006/42/WE. Zwracamy szczególną uwagę na konieczność opracowania dokumentacji oceny ryzyka (składnik dokumentacji konstrukcyjnej) zawierającą: wykaz zasadniczych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, które mają zastosowanie do maszyny, opis środków wdrożonych w celu wyeliminowania zidentyfikowanych zagrożeń lub zmniejszenia ryzyka oraz wskazanie ryzyka resztkowego związanego z maszyną, jeżeli ma to zastosowanie.


Komunikat nr 3

Informujemy, że Komisja Europejska w komunikacie zamieszczonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2009/C 321/09 z dnia 29.12.2009 r., przesunęła datę ustania domniemania zgodności normy EN 954-1. Należy jednak pamiętać, że norma PN-EN 954-1:2001 została przez  Polski Komitet Normalizacyjny wycofana i zastąpiona normę PN-EN 13849-1:2006.


Komunikat nr 2

Informujemy, że w przypadku kiedy w maszynie podlegającej certyfikacji zidentyfikowano, na podstawie analizy ryzyka, funkcje bezpieczeństwa producent powinien udokumentować ocenę układu sterowania realizującego te funkcje z uwzględnieniem wymagań normy PN-EN 13849-1:2008/AC:2009 oraz PN-EN 62061:2008.


Komunikat nr 1

Uprzejmie informujemy, że certyfikacja wyrobów prowadzona przez Zakład Badań Atestacyjnych Jednostkę Certyfikującą – po zaakceptowaniu przez Polskie Centrum Akredytacji – odbywać się będzie zgodnie z programami certyfikacji opracowanymi dla grup wyrobów o wspólnych wymaganiach technicznych i takim samym trybie certyfikacji.
Programy certyfikacji zostały zaakceptowane przez Radę Zarządzającą działającą przy Instytucie Techniki Górniczej KOMAG, reprezentującą wszystkie strony zainteresowane certyfikacją wyrobów.