Laboratoria badawcze ITG KOMAG zapewniają ścisłą współpracę i dotrzymywanie warunków umowy z Klientem podczas wykonywania zleconych przez niego badań. Laboratoria każdorazowo dokonują z Klientem uzgodnień dotyczących zakresu badań, jak również zapewniają wykonywanie badań metodami gwarantującymi rzetelność i obiektywność wyników.

Laboratoria zawsze dokonują przeglądu możliwości wywiązania się ze zlecenia przed jego przyjęciem oraz zapewniają Klienta o poufności badań na każdym etapie ich realizacji.

Klient ma zawsze możliwość złożenia skargi na Laboratoria. ITG KOMAG przyjmuje zasadę, że Klient lub inna strona składająca skargę kieruje się zawsze uzasadnioną i obiektywną podstawą do jej złożenia.

ITG KOMAG rozpatruje wszystkie pisemne skargi otrzymywane od Klientów lub stron trzecich. Klient ma prawo złożyć skargę na piśmie lub na adres poczty elektronicznej info@komag.eu.

Skargi rozpatrywane są zgodnie z ustanowioną w Instytucie procedurą, która obejmuje następujące etapy:

  • ocenę i potwierdzenie, czy skarga odnosi się do prowadzonej przez Instytut działalności, za którą jest odpowiedzialna,
  • skierowanie informacji dotyczącej skargi do laboratorium celem wyjaśnień,
  • poinformowanie zgłaszającego skargę w terminie 14 dni od daty wpływu o formalnym przyjęciu skargi,
  • zebranie i zweryfikowanie wszystkich niezbęd­nych informacji, w celu podjęcia decyzji dotyczącej skargi,
  • podjęcie decyzji rozstrzygającej skargę,
  • formalne powiadomienie składającego skargę o wy­nikach i zakończeniu procesu postępowania.

W przypadku skarg nieuzasadnionych Klient bądź strona trzecia ponoszą koszty związane z procesem rozpatrywania skargi, natomiast laboratorium ponosi koszty związane ze skargami uzasadnionymi.