Informacje dla autorów referatów konferencyjnych KOMEKO i KOMTECH

 1. Redakcja przyjmuje nie publikowane wcześniej referaty o merytorycznej zawartości odpowiadającej profilowi konferencji, dlatego Redakcja zastrzega sobie prawo do rezygnacji z opublikowania artykułu jeśli:
  • jego tematyka nie mieści się w profilu konferencji,
  • referat nie uzyska pozytywnych recenzji,
  • referat jest niekompletny lub zawiera materiały graficzne o zbyt niskiej jakości,
  • nie został przygotowany zgodnie ze wskazówkami edytorskimi.
 2. Od autora/ów referatu wymaga się:
  • ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji, przy czym główną odpowiedzialność za treść złożonego utworu ponosi autor zgłaszający opracowanie,
  • jawności informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji.
 3. Autorzy artykułów zakwalifikowanych do publikacji w materiałach konferencyjnych KOMEKO i KOMTECH są zobowiązani do przeniesienia na wydawcę (Instytut Techniki Górniczej KOMAG) praw do wykorzystania sporządzonego tekstu i jego zamieszczania w wersji elektronicznej na stronie internetowej Wydawnictwa lub udzielenia wydawcy nieodpłatnej licencji na wykorzystanie i rozporządzanie opracowanymi utworami z zachowaniem praw majątkowych przez autora. (Karta zgłoszenia).
 4. Autora/ów prosimy o stosowanie się do następujących zasad publikacji referatów:
  Zobacz:

  Karta zgłoszenia – druk uniwersalny
  Zasady redagowania referatów w materiałach konferencyjnych – szablon [doc]
  Bibliografia – wskazówki dla autorów [PDF]

 5. Objętość referatu nie może być mniejsza niż 7 stron edytorskich zgodnie z ustalonym szablonem materiałów konferencyjnych.
 6. Tekst przeznaczony do publikacji należy przekazać w powyższym szablonie w wersji edytowalnej wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem zgłoszenia referatu (nadsyłanie materiałów na adres email: wydawnictwo@komag.eu
 7. Wstępna akceptacja referatu, następuje po sprawdzeniu przez Redakcję:
  • zawartości pierwowzoru publikacji, tj. czy zawiera: stopnie i tytuły naukowe/zawodowe autora/ów; afiliacje autora/ów, tytuł, streszczenie, wstęp (wprowadzenie), ujęcie problematyki w punktach, podsumowanie, spis literatury (bibliografię),
  • karty zgłoszenia.
 8. Kwalifikacji referatu do recenzji dokonuje Redaktor tematyczny, po:
  • uzyskaniu pozytywnych recenzji
  • korekcie zrecenzowanej wersji artykułu
  • zatwierdzeniu do druku ostatecznej wersji artykułu przez Redakcję Wydawnictwa