Decyzję o certyfikowaniu lub o odmowie certyfikowania danego wyrobu Jednostka certyfikująca podejmuje na podstawie informacji posiadanych lub uzyskanych podczas procesu certyfikacji.

Wydanie decyzji o certyfikowaniu lub o odmowie certyfikowania przebiega wg następujących zasad:

  • decyzję o certyfikowaniu lub o odmowie certyfikowania danego wyrobu podejmuje Kierownik Zakładu Badań Atestacyjnych Jednostki Certyfikującej, a w przypadku wątpliwości dotyczących oceny zebranego materiału, na podstawie orzeczenia Komitetu Technicznego,
  • Komitet Techniczny, w składzie ustalonym przez Dyrektora Instytutu Techniki Górniczej KOMAG i zatwierdzanym przez Radę Zarządzającą, w przypadkach wątpliwych orzeka w sprawie wydania lub odmowy wydania certyfikatu,
  • członkowie Komitetu Technicznego respektują zasady certyfikacji wyrobów m.in. na podstawie pisemnego zobowiązania się do zapewnienia bezstronności, niezależności, rzetelności oraz poufności opinii i ocen w trakcie orzekania,
  • w przypadku podjęcia decyzji o udzieleniu certyfikacji i po podpisaniu stosownej umowy, Klient otrzymuje certyfikat,

(umowa między Jednostką certyfikującą a Klientem określa jednoznacznie wzajemne prawa i zobowiązania oraz wymagania, których przestrzeganie warunkuje wydanie certyfikatu),

  • jeśli certyfikat uprawnia do oznaczania wyrobów, przyjmuje się, że prawo to obowiązuje tylko w okresie ważności certyfikatu (5 lat). Powyższe nie dotyczy certyfikatów wydanych na czas nieokreślony, wg programu certyfikacji typu 1b,
  • w przypadku podjęcia decyzji o odmowie wydania certyfikatu, Klient otrzymuje uzasadnienie decyzji wraz z wykazem niezgodności oraz informacją o prawie do odwołania.
Nie przewiduje się przekazania uprawnień do udzielania, utrzymywania, rozszerzania, ograniczania, zawieszania lub cofnięcia certyfikacji, osobie lub jednostce z zewnątrz.

Dodatkowych informacji w zakresie programów certyfikacji udzielą Państwu:
dr inż. Andrzej Figiel tel. (32) 2374604, (32) 2374570
oraz mgr inż. Grzegorz Jeziorowski tel. (32) 23-74-463, e-mail: gjeziorowski@komag.eu