Praca zbiorowa MonografiaISBN  978-83-60708-88-0

Prezentujemy Państwu kolejną monografię poświęconą badaniom, konstrukcji, wytwarzaniu i eksploatacji układów hydraulicznych. Jest ona owocem konferencji zorganizowanej przez Instytut Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach. W jej pięciu rozdziałach zawarto wyniki prac analitycznych, projektowych, badawczych i wdrożeniowych prowadzonych przez jednostki naukowe oraz przedsiębiorców, zarówno krajowych jak i zagranicznych.

W rozdziale pierwszym omówiono kierunki rozwoju układów hydraulicznych na podstawie analizy rynku techniki płynowej. Podkreślono, że na tle coraz większej globalizacji rynku europejskiego, istnieją możliwości konkurowania na nim firm z Polski.  W rozdziale drugim zaprezentowano innowacyjne rozwiązania układów hydraulicznych stosowanych w maszynach i urządzeniach dla górnictwa, w tym w sekcjach obudowy zmechanizowanej, lokomotywach oraz maszynach do drążenia szybów.  W rozdziale trzecim zaprezentowano techniki komputerowe stosowane w procesie projektowania i badań symulacyjnych układów hydraulicznych, autorstwa naukowców rumuńskich. Poruszono zagadnienie złożonej algorytmizacji oraz stosowania wirtualnych narzędzi do opracowywania coraz bardziej wydajnych układów hydrauliki i pneumatyki.  Wyniki prac badawczych poświęconych elementom układów hydraulicznych stanowią najbardziej obszerną, czwartą część monografii. Dotyczą one pomp, przekładni, napędów oraz przyrządów pomiarowych stosowanych w diagnostyce. Rozdział piaty opisuje przykłady stosowania układów hydraulicznych w działalności przemysłowej oraz gospodarczej. Zaprezentowane wdrożenia świadczą o coraz szerszej skali ich zastosowań w górnictwie, energetyce, jak również w gospodarce rolnej. Należy podkreślić, że tematyka monografii odzwierciedla poszczególne etapy cyklu życia produktu, począwszy od opracowania koncepcji, poprzez projektowanie, badania i wdrożenia, aż po utylizację i jest przykładem interdyscyplinarnego podejścia do opracowywania innowacyjnych rozwiązań układów hydraulicznych.  Redaktorzy naukowi monografii, jak i autorzy, współtwórcy rozdziałów mają nadzieję, że spotka się ona z szerokim zainteresowaniem środowiska naukowego, jak i przemysłowego.

Szczególne podziękowania chcielibyśmy złożyć recenzentom i redakcji technicznej za wkład w opracowanie niniejszej monografii.

prof. dr hab. inż. Adam Klich, dr inż. Antoni Kozieł

Redaktorzy naukowi monografii

Gliwice, wrzesień 2015 r.

SPIS TREŚCI

Rozdział I

KIERUNKI ROZWOJU UKŁADÓW HYDRAULICZNYCH

1. GLOBALNY, EUROPEJSKI PRZEMYSŁ MASZYN I URZĄDZEŃ – KONKURENCYJNE MOŻLIWOŚCI POLSKI

2. CETOP – EUROPEJSKI KOMITET DS. TECHNIKI PŁYNOWEJ – 10 LAT DOŚWIADCZEŃ CZŁONKOWSKICH KRAJOWEJ KORPORACJI

3. MOŻLIWOŚCI TRANSFERU INNOWACYJNOŚCI I TECHNOLOGII W ZAKRESIE EKSPLOATACJI I PRZERÓBKI SUROWCÓW MINERALNYCH (OPPORTUNITIES IN ACTIVITIES OF INNOVATION AND TECHNOLOGICAL TRANSFER IN THE FIELD OF MINERAL RESOURCES EXPLOITATION AND PROCESSING)

Rozdział II

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA UKŁADÓW HYDRAULICZNYCH W MASZYNACH I URZĄDZENIACH

1. KONCEPCJA AGREGATU HYDRAULICZNEGO DO ZASILANIA UKŁADU HAMULCA AWARYJNO-POSTOJOWEGO ELEKTRYCZNEJ LOKOMOTYWY AKUMULATOROWEJ

2. ELEKTRO-HYDRAULICZNY NAPĘD LINIOWY STEROWANY PLC (PLC CONTROLLED ELECTRO-HYDRAULIC LINEAR AXIS)

3. URZĄDZENIA, SYSTEMY I UKŁADY HYDRAULICZNE WSPOMAGAJĄCE PRACE PRZY DRĄŻENIU SZYBÓW

4. UKŁAD ELEKTROHYDRAULICZNEGO POZYCJONOWANIA Z ZASTOSOWANIEM DWUPOŁOŻENIOWEGO ZAWORU KIERUNKOWEGO, KIEDY NIE JEST WYMAGANA WYSOKA PRECYZJA (ELECTROHYDRAULIC POSITIONING SYSTEM WITH ON-OFF DIRECTIONAL VALVE FOR APPLICATIONS THAT DO NOT REQUIRE HIGH PRECISION)

5. REGULATOR PRZEPŁYWU

Rozdział III

ZASTOSOWANIE TECHNIK KOMPUTEROWYCH W PROJEKTOWANIU, SYMULACJACH, STEROWANIU UKŁADÓW HYDRAULICZNYCH

1. WPROWADZENIE OPROGRAMOWANIA DLA ZŁOŻONEJ ALGORYTMIZACJI I BADAŃ DZIĘKI ZASTOSOWANIU ANALIZY INŻYNIERYJNEJ W OKREŚLENIU PRZESTRZENI FUNKCJONALNEJ DLA INTELIGENTNEJ TECHNOLOGII ORAZ WYDAJNYCH ROZWIĄZAŃ W URZĄDZENIACH HYDRAULIKI SIŁOWEJ (IMPLEMENTING A COMPLEX ALGORITHMIZATION AND RESEARCH SOFTWARE SOLUTION BY USING VALUE ENGINEERING OF THE FUNCTIONAL SPACE OF SMART TECHNICAL, PERFORMANCE SOLUTIONS, IN HIGH PRESSURE HYDRAULIC POWER EQUIPMENT)

2. DYNAMICZNE PRÓBY PNEUMATYCZNEGO UKŁADU POZYCJONOWANIA PRZY UŻYCIU WIRTUALNYCH NARZĘDZI (DYNAMIC TESTING OF A PNEUMATIC POSITIONING SYSTEM USING VIRTUAL INSTRUMENTATION)

Rozdział IV

BADANIA ELEMENTÓW UKŁADÓW HYDRAULICZNYCH W CELU ZWIĘKSZENIA ICH EFEKTYWNOŚCI PRACY

1. WPŁYW POŁOŻENIA OSI OBROTU TARCZY WYCHYLNEJ NA SPRAWNOŚĆ OBJĘTOŚCIOWĄ POMP WIELOTŁOCZKOWYCH OSIOWYCH

2. WPŁYW PARAMETRÓW EKSPLOATACYJNYCH ORAZ PRZECIEKÓW NA WARTOŚĆ SKOKÓW CIŚNIENIA W POMPIE TŁOCZKOWEJ Z ROZRZĄDEM KRZYWKOWYM

3. ŁAGODZENIE ROZRUCHU PRZEKŁADNI HYDROSTATYCZNEJ POD KĄTEM REDUKCJI HAŁASU

4. BADANIA ROZDZIELACZY SUWAKOWYCH STEROWANYCH BEZPOŚREDNIO ELEKTROMAGNETYCZNIE Z NASTAWNĄ SZYBKOŚCIĄ PRZESTEROWANIA

5. BADANIA NAD OPRACOWANIEM INNOWACYJNYCH URZĄDZEŃ DO FERTYGACJI (RESEARCH ON THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE FERTIGATION EQUIPMENT)

6. ANALIZA ZJAWISK ZACHODZĄCYCH W DWUTELESKOPOWYM STOJAKU HYDRAULICZNYM W WARUNKACH OBCIĄŻEŃ DYNAMICZNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM HYDROAKUMULATORA

7. PRZYRZĄDY POMIAROWE W DIAGNOSTYCE NAPĘDÓW HYDROSTATYCZNYCH

8. PRZETWORNIKI POMIAROWE W SERWONAPĘDACH ELEKTROHYDRAULICZNYCH

9. BADANIA DYNAMICZNEGO ZACHOWANIA UKŁADÓW MECHATRONICZNYCH WYKORZYSTYWANYCH W NAPĘDZIE HYDRAULICZNYM Z KONTROLĄ PRĘDKOŚCI STOSOWANYM W PRZEMYŚLE (EXPERIMENTAL RESEARCH ON THE DYNAMIC BEHAVIOUR OF MECHATRONIC SYSTEMS USED FOR HYDRAULIC DRIVE WITH SPEED CONTROL IN INDUSTRIAL APPLICATIONS)

10. USZKODZENIA HYDRAULIKI SIŁOWEJ ZMECHANIZOWANEJ OBUDOWY ŚCIANOWEJ W WYNIKU DYNAMICZNEGO ODDZIAŁYWANIA GÓROTWORU

Rozdział V

ZASILANIE UKŁADÓW HYDRAULICZNYCH W PRZEMYŚLE

1. UKŁAD HYDROSTATYCZNEGO PRZENIESIENIA NAPĘDU W LOKOMOTYWIE WĄSKOTOROWEJ TYPU WLP-50EM/H

2. KONSERWACJA I BADANIE TRÓJSTOPNIOWEGO STEROWANEGO ELEKTRYCZNIE KIERUNKOWEGO SERWOZAWORU Z UKŁADEM ELEKTRONICZNYM (OPERATIONAL MAINTENANCE AND TESTING OF AN ELECTRICALLY OPERATED 3 STAGE DIRECTIONAL SERVO-VALVE WITH ON BOARD ELECTRONICS)

3. ROZWIĄZANIA OGRANICZAJĄCE SPOŻYWANIE WODY ZANIECZYSZCZONEJ AZOTANAMI I USUWANIE ZWIĄZKÓW AZOTU Z OTRZYMANYCH ODPADÓW (SOLUTION FOR RENDERING DRINKABLE THE NITRATE POLLUTED WATER AND DENITRIFYING THE CONCENTRATED WASTE RESULTED)

4. ZWIĘKSZENIE NIEZALEŻNOŚCI ENERGETYCZNEJ TUNELI TYPU MINI-SZKLARNIE I SOLARIA (INCREASING ENERGY INDEPENDENCE OF TUNNEL TYPE MINI-GREENHOUSES AND SOLARIUMS)

5. NOWOCZESNE SIEWNIKI STOSOWANE W TECHNOLOGIACH PRECYZYJNEJ GOSPODARKI ROLNEJ OBSŁUGIWANEJ PRZEZ UKŁADY PNEUMATYCZNO-ELEKTRONICZNE (STATE-OF-THE-ART SEEDING EQUIPMENTS USED IN PRECISION AGRICULTURE TECHNOLOGIES OPERATED BY PNEUTRONICS SYSTEMS)