Praca zbiorowa Monografia

ISBN: 978-83-60708-52-1

W kontekście postępującej globalizacji produkcji innowacja oparta na maksymalnym wykorzystaniu zdobyczy nauki i postępu technicznego jest pod- stawowym elementem wzrostu gospodarczego. Jedną z gałęzi polskiej gospodarki będącej na czele procesu innowacji jest przemysł maszynowy, w tym obejmujący obszar wytwarzania układów hydraulicznych. Sprzyjają temu kompetencje pracowników, wydajność i kultura pracy, a także stabilne otoczenie polityczno-gospodarcze.

Najnowsze osiągnięcia z obszaru układów hydraulicznych, będące wynikiem prac badawczych w wielu ośrodkach uczelnianych, instytutach oraz jednostkach przemysłowych, są przykładem rozwoju tej dziedziny gospodarki. Podejmowane innowacyjne projekty są niezmiernie cenne w aspekcie pod- noszenia jakości wyrobów, standardów bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska.

Zakres tematyczny monografii przedstawia ich wyniki w poszczególnych rozdziałach. W części pierwszej obejmującej projektowanie, wykonawstwo i wdrożenie urządzeń hydraulicznych wskazano trendy rozwojowe i doświadczenia eksploatacyjne.

W rozdziale drugim omówiono najnowsze badania układów hydraulicznych maszyn i urządzeń z szerokiego zakresu zastosowań przemysłowych.

W kolejnym rozdziale, dotyczącym układów sterowania, diagnostyki i monitoringu hydraulicznych napędów znajdziecie Państwo rozwiązania mechatroniczne z obszaru highechnology.

Tworzenie i badania elementów hydraulicznych układów napędowych omówiono w rozdziale czwartym.

W podsumowaniu poszczególnych rozdziałów zawarto wiele wniosków dotyczących przyszłych kierunków prac naukowo-badawczych oraz wdrożeniowych, które będą realizowane w niedalekiej przyszłości.

Redaktorzy monografii wraz z osobami zaangażowanymi w jej redakcję składają serdeczne podziękowania wszystkim Autorom oraz Recenzentom publikacji, wyrażając jednocześnie nadzieję, że przedstawione osiągnięcia naukowo-badawcze przyczynią się do rozwoju układów hydraulicznych, istotnego obszaru gałęzi przemysłu maszynowego.

Redaktorzy naukowi monografii

Prof.dr hab.inż. Adam Klich Dr inż. Antoni Kozieł Prof.dr hab.inż. Edward Palczak

Spis treści

1. PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO I WDRAŻANIE URZĄDZEŃ HYDRAULICZNYCH
1.1.Napędy hydrauliczne maszyn roboczych i górniczych – problemy rozwoju na początku XXI wieku7
1.2.Modele teoretyczne i matematyczne momentu strat mechanicznych w pompie wyporowej stosowanej w napędzie hydrostatycznym 27
1.3.Modernizacja elektrohydraulicznego urządzenia podnoszenia 43
1.4.Azymutalny pędnik podowy z napędem hydraulicznym dla małej jednostki pływającej 53
1.5.Filtr samoczyszczący do wody i cieczy nisko lepkich 65
1.6.Zakres stosowania PE-UHMW na uszczelnienia i elementy prowadzące  77
2. BADANIA UKŁADÓW HYDRAULICZNYCH MASZYN I URZĄDZEŃ
2.1.Badanie szczelności łączników rurowych jednokanałowych z żeliwa ciągliwego dla płynowych instalacji przemysłowych95
2.2.Wyznaczanie charakterystyk elementów i układów hydraulicznych – stanowisko dydaktyczne105
2.3.Analiza badań doświadczalnych i modelowych hydrostatycznego układu napędowego transportera gąsienicowego125
2.4.Porównanie metod synchronizacji ruchu elementów wykonawczych stosowanych w układach hydraulicznych135
2.5.Ocena dokładności wyznaczenia charakterystyki sprężysto-tłumiącej zderzaka z ciekłym elastomerem z produkcji seryjnej 145
2.6.Badania układu sterowania sekcji obudowy zmechanizowanej w aspekcie nagłych przyrostów ciśnienia155
2.7.Wpływ lepkości oleju hydraulicznego na straty objętościowe w pompie tłokowej o zmiennej wydajności 163
2.8.Wpływ prędkości obrotowej na straty objętościowe w silniku hydraulicznym 181
2.9.Porównanie strat mocy energetycznych w wybranych elementach układów hydraulicznych 191
3. UKŁADY STEROWANIA, DIAGNOSTYKI I MONITORINGU HYDRAULICZNYCH NAPĘDÓW MASZYN I URZĄDZEŃ
3.1.Równoległa regulacja pozycyjno-siłowa serwonapędu elektrohydraulicznego z wykorzystaniem metod adaptacyjnych 205
3.2.Lokalizacja źródeł dźwięku w mikrozasilaczu hydraulicznym 215
3.3.Ekspercki system monitoringu i diagnostyki pomp wirowych średnio-ciśnieniowych 229
3.4.System monitorowania ilościowego zużycia mediów nieelektrycznych237
4. ELEMENTY HYDRAULICZNYCH UKŁADÓW NAPĘDOWYCH
4.1.Podowy, spalinowo-hydrauliczny układ napędowy na małą jednostkę rybacką  249
4.2.Zintegrowany układ napędu hydraulicznego nowatorskiego systemu wodowania łodzi ratunkowych z dużego statku pasażerskiego261
4.3.Układ hydrauliczny samojezdnej wiertnicy przeznaczonej do otworów geologiczno-poszukiwawczych275