Badanie wielkości elektrycznych

  • maszyn i urządzeń,
  • obwodów elektrycznych przy napięciu znamionowym do 1kV.
Zakres prowadzonych badań:
  • badania w zakresie pomiarów rezystancji izolacji układów elektrycznych,
  • badania wytrzymałości elektrycznej izolacji na napięcie zmienne, stałe i udarowe,
  • pomiary rezystancji styków i połączeń elektrycznych,
  • pomiar parametrów impedancyjnych oraz RLC układów elektrycznych i elektronicznych,
  • badania nagrzewania torów prądowych.

Zdjęcie - aparatura służąca do badania wielkości elektrycznych