Audit systemu zarządzania jakością lub kontrola warunków organizacyjno – technicznych do prowadzenia stabilnej produkcji lub stabilnego importu/dystrybucji wyrobów (dotyczy programów certyfikacji typu 3 i 5 wg PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01)

Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca stosuje następujące zasady postępowania:

  • jeśli Klient deklaruje, że stosuje system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001, posiada aktualny certyfikat systemu zarządzania jakością wydany przez akredytowaną Jednostkę certyfikującą systemy zarządzania oraz jego zakres dotyczy produkcji zgłoszonego do certyfikacji wyrobu, nie przeprowadza się auditu systemu zarządzania jakością,
  • jeśli Klient deklaruje, że stosuje system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001 oraz nie posiada aktualnego certyfikatu systemu zarządzania jakością wydanego przez akredytowaną Jednostkę certyfikującą systemy zarządzania lub jego zakres nie dotyczy produkcji zgłoszonego do certyfikacji wyrobu, przeprowadza się audit początkowy systemu zarządzania jakością,
  • w przypadku braku deklaracji odnośnie stosowania systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001, przeprowadzana jest kontrola warunków organizacyjno – technicznych do zapewnienia stabilności właściwości wyrobu, biorąc pod uwagę dołączony do wniosku opis działań dla zapewnienia powtarzalności produkcji.
Z przeprowadzonego auditu systemu zarządzania jakością lub kontroli sporządzane są raporty/protokoły.

Dodatkowych informacji w zakresie programów certyfikacji udzielą Państwu:
dr inż. Andrzej Figiel tel. (32) 2374604, (32) 2374570
oraz mgr inż. Grzegorz Jeziorowski tel. (32) 23-74-463, e-mail: gjeziorowski@komag.eu